پرداخت ٣٨٠٠میلیارد تومان یارانه بصورت ماهیانه

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که طى چهار سال گذشته کشور با محدودیت‌هایى براى توسعه مواجه بوده است، گفت: مهم‌ترین مانع ما محدودیت منابع بوده است.

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر