با هدف توانمندسازی روستاییان صورت گرفت

وزیر رفاه گفت: با هدف توانمندسازی روستاییان و جلوگیری از توأم شدن سالمندی با فقر در روستاها، تمام مشاغلی که از طریق طرح ملی توسعه کشاورزی ایجاد می شود، منتهی…

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر