مجلس تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه عمومی سال 1396 کل کشور را سه میلیون و 983 هزار و 833 میلیارد و 335 میلیون ریال تعیین کردند.

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر