۰ نفر
همتی خطاب به دولت سیزدهم: به همان شیوه که دولت شما رایج کرد؛ فوق سلطان چاپ پول هستید!

عبدالناصر همتی طی توئیتی نسبت چاپ پول در دولت سیزدهم واکنش نشان داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ همتی خطاب به دولت سیزدهم: به همان شیوه که دولت شما رایج کرد؛ فوق سلطان چاپ پول هستید!

همتی، رییس سابق بانک مرکزی نوشت: آقای رییس جمهور! تیم تبلیغاتی دولت شما مکرر اتهام سلطان چاپ پول زدند. امروز روز قضاوت است.

پآیا با همان روشی که دولت شما رایج کرد نمیتوان برای دولت سیزدهم از عنوان فوق سلطان چاپ پول استفاده کرد؟

همتی خطاب به دولت سیزدهم: به همان شیوه که دولت شما رایج کرد؛ فوق سلطان چاپ پول هستید!