{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 411108

معاون وزیر جهاد کشاورزی گزارش داد:

حسین شیرزاد در گزارشی درباره اقدامات انجام‌گرفته در حوزه عملیاتی توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اظهار داشت: برنامه تأمین و توزیع انواع کودشیمیایی ((ازته-فسفاته-پتاسه) در سال ۹۷ مقدار ۷۵۴۱۱۵ تن تعیین شده بود که عملکرد شبکه در پایان سال ۹۷ به۱۰۱۸۸۰۷ تن رسید که درصد تحقق آن ۱۳۵ درصد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: همچنین عملکرد تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در حدود ۸ درصد رشد نشان می‌دهد. عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی ۶۶۰۲۸۲ تن است که در مقایسه با برنامه سال۹۸ به میزان ۱۰۳۵۴۶۱ تن، در حدود ۶۴ درصد تحقق پیداکرده است.

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره آمار انواع کودهای ریزمغذی نیز، گفت: برنامه تأمین و توزیع انواع کودهای ریزمغذی در سال ۹۷ مقدار ۵۳۵۱ تن تعیین شده بود که عملکرد شبکه در پایان سال ۹۷ به ۹۷۴۹ تن رسید که درصد تحقق آن ۱۸۵ درصد شد. علاوه بر این عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ تأمین و توزیع انواع کودهای ریزمغذی ۴۰۶۵ تن است که در مقایسه با برنامه سال ۹۸ به میزان ۲۵۹۵۳ تن، در حدود ۱۶ درصد تحقق پیداکرده است.

به گفته شیرزاد آمار مربوط به انواع کودهای آلی زیستی نیز به‌گونه‌ای است که، برنامه تأمین و توزیع انواع کودهای آلی زیستی در سال ۹۷ از مقدار ۵۱۶۲۵ تن تعیین‌شده تا پایان سال به ۶۳۵۴۸ تن رسید که درصد تحقق آن ۱۲۳ درصد شد.

وی گفت: عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ تأمین و توزیع انواع کودهای ریزمغذی نیز ۳۵۱۴۹ تن به ثبت رسید که در مقایسه با برنامه سال به میزان ۸۲۴۵۰ تن، در حدود ۴۳ درصد تحقق پیداکرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، درباره آمار و ارقام مربوط به تولید و فرآوری بذور اصلاح‌شده نیز با اشاره به اینکه برنامه تولید و فرآوری بذور اصلاح‌شده در سال ۹۷ مقدار ۱۴۲۰۳۵تن تعیین‌شده که عملکرد شبکه در پایان سال ۹۷ با تحقق ۱۱۰ درصدی به ۱۵۷۲۳۹ تن رسید، افزود: همچنین عملکرد تولید و فرآوری بذور اصلاح‌شده سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶در حدود ۲۲ درصد رشد داشته و عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸تولید و فرآوری بذور اصلاح‌شده ۱۸۴۰۱۹ تن است که در مقایسه با برنامه سال ۹۸ به میزان ۱۶۲۶۲۸ تن رسیده که حدود ۸۸ درصد رشد داشته است.

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برنامه تأمین و توزیع انواع بذور در سال ۹۷ را ۱۷۸۶۵۱ تن اعلام کرد و ادامه داد: عملکرد شبکه در پایان سال ۹۷ به ۲۳۴۵۳۹ تن رسید که درصد تحقق آن ۱۳۱ درصد بود. همچنین عملکرد تولید و فرآوری بذور اصلاح‌شده سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در حدود ۲ درصد رشد نشان می‌دهد، عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸تأمین و توزیع انواع بذور ۱۲۰۶۳۴ تن است که در مقایسه با برنامه سال ۹۸ به میزان ۲۲۰۰۶۶ تن، در حدود ۵۵ درصد تحقق پیدا کرده است.

علاوه بر این به گفته شیرزاد، برنامه تأمین و توزیع انواع سموم شیمیایی در سال ۹۷ مقدار ۲۳۲۸ تن تعیین و در پایان سال ۹۷ نیز ۲۸۵۴ تن محقق شد که درصد تحقق آن ۱۲۲ درصد شد. همچنین عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ تأمین و توزیع انواع سموم شیمیایی ۱۸۴۳ تن است که در مقایسه با برنامه سال ۹۸ به میزان ۲۱۵۵ تن، در حدود ۸۵ درصد تحقق پیداکرده است.

وی در تشریح برنامه تأمین و توزیع انواع نهاده‌های دامی با تأکید بر اینکه در سال ۹۷ مقدار ۱۴۰۰۵۵۶ تن تعیین‌شده بود، تصریح کرد: عملکرد شبکه در پایان سال ۹۷ با تحقق۱۶۴ درصدی به ۲۳۰۷۱۳۷ تن رسید و عملکرد ۹ ماهه سال۹۸ تأمین و توزیع انواع نهاده‌های های دامی نیز ۱۴۶۲۰۶۳تن است که در مقایسه با برنامه سال ۹۸ به میزان ۱۵۸۶۸۸۱تن، در حدود ۹۲ درصد تحقق پیداکرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود:درباره برنامه تأمین و توزیع انواع ماشین‌آلات و ادوات و دنباله بندهای کشاورزی در سال ۹۷ نیز تعداد ۱۳۳۸ دستگاه بوده که در پایان سال۹۷ به ۱۵۸۴ دستگاه رسید و درصد تحقق آن ۱۱۸ درصد شد. عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ تأمین و توزیع انواع ماشین‌آلات آلات و ادوات و دنباله بندهای کشاورزی نیز ۱۴۱۴ دستگاه که در مقایسه با برنامه سال ۹۸ به میزان ۹۱۶ دستگاه رسیده که در حدود ۱۵۴ درصد محقق شده است.

شیرزاد در پایان برنامه تجهیز و توسعه واحدهای مکانیزاسیون در سال ۹۷ را تعداد ۳۲ واحد عنوان کرد و افزود: از این میزان تعیین‌شده، عملکرد شبکه در پایان سال۹۷ با تحقق ۲۸ درصدی به ۹ واحد رسید. عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ تجهیز و توسعه واحدهای مکانیزاسیون نیز ۹ واحد است که در مقایسه با برنامه سال ۹۸ به میزان ۱۵ دستگاه، در حدود ۶۰ درصد تحقق پیداکرده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری