کد خبر 390731

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

ایجاد بستر مناسب انتقال فناوری‌های روز به کشور هدف اصلی "کان‌مین۲۰۱۹"

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته (کان‌مین ۲۰۱۹) ۹ لغایت ۱۲ آبان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزار می شود. ۱۷۰شرکت داخلی و ۲۷ شرکت خارجی یا نماینگی های آن ها در این رویداد بین‌المللی حضور فعال دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین، کان مین 2019 در حالی برگزار می شود که از وﯾﮋگی های آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و شرکت‌های ﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﯽ (آلمان، ترکیه، چین و لهستان ) در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز و ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری‌های روز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮔﺮدد، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ﻏﻨﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ اراﺋﻪ آن در ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻗﺮار داده و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎهیان، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران  و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ- ﺻﻨﻌﺘﯽ روز ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ودر رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻮآوری در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ 2019ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان ﮐﺎن ﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان  و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.  

ﻋﺮﺿﻪ و اراﺋﻪ  ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد و  ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪﯾﻬﺎی  ﮐﺸـﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺖ اﻧـﺪرﮐﺎران و کارﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه، اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی روز ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه است.

از جمله موضوعات مهم که در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان ﮐﺎن ﻣﯿﻦ بررسی می شود، می توان به ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و روﺑﺎز، ماشین آﻻت ﻣﺸﺘﺮک راﻫﺴﺎزی و ﻣﻌﺪﻧﯽ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻪ آراﺋﯽ و ﻓﺮآوری ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻣﻌﺪن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﺮدازش داده ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ، تکنوﻟﻮژﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ... اشاره کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر