کد خبر 258117

تخلف در اخذ عوارض علی الحساب قبل از قطعیت صدور پروانه

عضو شورای شهر تهران گفت: اخذ عوارض علی الحساب قبل از قطعیت صدور پروانه تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری است.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی ؛ حجت نظری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود گفت: با توجه به اینکه ارائه برگ های پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند ب ماده 2 مصوبه سال 71 شورای عالی اداری مستلزم اعلام امادگی شهرداری در پذیرش نقشه های معماری و محاسباتی و تعیین ضوابط شهر سازی حاکم بر ملک در راستای بند الف ماده 2 مصوبه فوق الذکر است، تکلیف شهرداری به صدور پروانه ظرف حداکثر یک هفته پس از پرداخت یا تعیین تکلیف راجع به نحوه پرداخت عوارض طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موید قطعیت صدور پروانه پس از اخذ عوارض است.

وی افزود: لذا اخذ عوارض علی الحساب قبل از قطعیت صدور پروانه تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر با ماده 59 قانون اخیر مطرح شده و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از معاونت مربوطه تقاضا می شود نسبت به توقف مواردی از این دست دستورات مربوطه را صادر کنند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر