{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی سواری در فروردین و اردیبهشت ماه امسال و…

عناوین بیشتر