کد خبر 557073

۷۵ درصد پتانسیل بیمه نامه آتش سوزی در کشور استفاده نشده است

معاون فنی شرکت بیمه ایران، با بیان اینکه بازاربیمه کشور دررابطه با محصولات شایع صنعت،اشباع شده نیست، گفت: محصولاتی که درچند سال اخیرازجانب شرکت های بیمه ای عرضه شده گزیده ای ازخدمات همان محصولات جاری است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "احمد صفرزاده" گفت: اینکه شرکت های بیمه ای نیاز جدیدی را شناسایی کنند و برای آن طرح، محصول جدیدی را ارائه کنند اینچنین نبوده بلکه به صورت خاص تر از مجموعه نیازهای یک سازمان نیازی مشخص شده را در نظرگرفته و برای آن پوشش جدیدی تحت عنوان بیمه جدید طراحی کرده ا ند.

وی، با بیان اینکه ضرورت ارائه طرح های جدید بیمه ای به معنای آن نیست که بازار این کشش را دارد، افزود: دریک تحلیل کلی در ارتباط با بیمه های جاری، پتانسیل بالایی در بیمه نامه های مسئولیت، عمروآتش سوزی وجود دارد.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، خاطرنشان کرد که درحوزه پوشش بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی حدود 20 تا 25 درصد واحد های مسکونی کشور تحت پوشش قراردارند که 70 درصد این تعداد هم به واسطه قراردادهای گروهی سازمان ها تحت پوشش قرارگرفته اند.

صفرزاده، با بیان اینکه در بیمه آتش سوزی 75 درصد پتانسیل استفاده نشده وجود دارد، گفت: تعداد کمی از افراد جامعه تحت پوشش بیمه عمر و پس اندازقرار دارند و آن تعدادی هم که بیمه نامه های عمردارند بیمه نامه های عمر فوت به هرعلت است که سازمان ها برای کارکنان خود خریداری کرده اند.

وی، تصریح کرد: با مقایسه ضریب نفوذ بیمه کشور(2.5 درصد) با ضریب نفوذ جهان(7 درصد) حدود دوسوم ظرفیت خالی بیمه ای درکشور وجود دارد که درقالب محصولات جاری و شایع بازار می توان پتانسیل بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد.

 محصولات جدید بیمه ای برای تامین نیازهای جدید بیمه گذاران ضروری است

معاون فنی شرکت بیمه ایران، با بیان اینکه محصولات جدید بیمه ای برای تامین نیازهای جدید بیمه گذاران و پوشش همان نیازها لازم است، افزود: اما اگر محصول جدید بیمه نباشد روند کار شرکت های بیمه ای متوقف نمی شود.

صفرزاده، اذعان داشت که به دلیل شکافی که بین ظرفیت بالقوه و بالفعل در ارتباط با محصولات بیمه ای شایع و جاری صنعت بیمه وجود دارد هنوز زمینه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه با محصولات فعلی وجود دارد.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، خاطرنشان کرد که اگربه معنای واقعی ازظرفیت های موجود درمحصولات جاری صنعت بیمه استفاده شود ومازاد برآنها پوشش های جدیدی نیز ارائه شود به نفع صنعت بیمه ومردم است ودرتوسعه ضریب نفوذ بیمه کشورنیزموثر خواهد بود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر