کد خبر 493861

براساس اعلام دیوان محاسبات؛

سال گذشته ۹۳درصد شرکت‌ها ارز صادراتی را باز نگرداندند

دیوان محاسبات اعلام کرد که از ۱۵.۵ هزار شرکت که صادرات غیرنفتی داشته‌اند بیش از ۱۴ هزار شرکت ارزی به چرخه اقتصاد کشور نیاوردند یعنی ۹۳ درصد از شرکت‌ها ارز خود را برنگرداندند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 98 اعلام کرد از 15.5  هزار شرکت که صادرات غیرنفتی داشته‌اند تنها 4.7 هزار شرکت ارز خود را به چرخه اقتصاد باز گردانده‌اند و بیش از 14 هزار شرکت ارزی به چرخه اقتصاد کشور نیاوردند یعنی 93 درصد از شرکت‌ها ارز خود را برنگرداندند.

5igEJBzrZQiF

در این گزارش آمده است: طبق مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی در سال ۹۸ حداکثر ۴ ماه از تاریخ پروانه صادراتی می‌باشد. ادارات کل امور مالیاتی فرصت داشته‌اند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلامی فهرست توسط بانک مذکور  در سامانه مربوط نسبت به بهره مندی مودیان از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورت درخواست استرداد از سوی مودی اقدام نمایند. در استان‌های مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، یزد، بوشه،ر اردبیل مهلت زمانی موضوع حکم این جزء جهت استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده رعایت نشده که موجب این عدم رعایت مفاد حکم این جزء است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر