{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 401537

آمارها حاکی از این است که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم ۷۷۰۴۳۵ ریال به کارگر "بیل زن باغ" و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر "میوه چین" با رقم ۵۷۳۳۳۰ ریال، اختصاص داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی نتایج آمارها در زمستان ۱۳۹۷ در خصوص مزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی نشان میدهد، بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم ۷۷۰۴۳۵ ریال به کارگر "بیل زن باغ" و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر "میوه چین" با رقم ۵۷۳۳۳۰ ریال، اختصاص داشته است.

 همچنین در بین زنان، بیشترین و کمترین مزد روزانه به ترتیب به کارگر "میوه چین" با رقم ۴۱۹۸۸۶ ریال و کارگر " نشاکار"  با رقم ۳۹۹۱۱۲ ریال، اختصاص دارد. 

با توجه به درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل ،مشاهده میگردد که متوسط مزد روزانه کارگران مرد "نشاکار" بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگران مرد  " نهرکش و مرزبند " کاهش داشته است، این در حالی است که بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگران زن در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن "نشاکار" بوده است.

 قابل ذکر است در زمستان ۱۳۹۷، متوسط مزد روزانه مردان در تمام مشاغل منتخب کشاورزی به جز  " نهرکش و مرزبند" افزایش داشته است، از سوی دیگر  این افزایش مزد برای زنان، در تمام مشاغل منتخب کشاورزی مشاهده می شود.

با توجه به متوسط مزدمشاغل منتخب کشاورزی در استانهای کشور در زمستان ۱۳۹۷، بالاترین متوسط مزد برای مردان مربوط به کارگر "میوه چین" در استان آذربایجان شرقی با تقریباً ۱۳۳۰۰۰۰ریال و پایینترین متوسط مزد مربوط به کارگر " نهرکش و مرزبند" در استان خراسان جنوبی با تقریباً ۳۰۰۰۰۰ ریال، بوده است. 

از سوی دیگر در زمستان ۱۳۹۷، بالاترین و پایینترین متوسط مزد برای زنان در بین استانهای کشور، به ترتیب مربوط به کارگر "میوه چین" در استان اصفهان با تقریباً ۸۰۰۰۰۰ ریال و کارگر "میوه چین" در استان خراسان رضوی با تقریباً ۲۵۰۰۰ ریال، میباشد. 

بررسی شکاف جنسیتی مزد در زمستان ۱۳۹۷، نشان میدهد بیشترین شکاف مذکور به مانند زمستان ۱۳۹۶، به کارگر "وجین کار و تنک کار" تعلق داشته است. از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی مزد در زمستان ۱۳۹۷، به کارگر "میوه چین"،  اختصاص دارد. 

بررسی ها نشان میدهد که شکاف جنسیتی مزد در زمستان ۱۳۹۷، در بین مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی، نسبت به زمستان ۱۳۹۶، افزایش داشته است که بیشترین افزایش شکاف مذکور در زمستان۱۳۹۷ نسبت به زمستان ۱۳۹۶، مربوط به کارگر " نشاکار "، است. 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری