کد خبر 372309

دوام شغل در ۱۳میلیون کارگر ایرانی، کمتر از ۱۰سال!

نتایج آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال ۹۷ نشان می دهد، از ۲۳.۸ میلیون نفر شاغل در کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۹ میلیون نفر از شاغلان کشور (حدود ۵۴.۲ درصد)، کمتر از ۱۰ سال (دهه اول اشتغال) می باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، نتایج آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال 97 نشان می دهد از 23.8 میلیون نفر شاغل در کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 6میلیون نفر از شاغلان کشور (25.3درصد) بین 20-10 سال (دهه دوم اشتغال) می باشد.  طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 3.1 میلیون نفر از شاغلان کشور (13.2 درصد)، بین 30-20 سال (دهه سوم اشتغال) می باشد. طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود 1.7 میلیون نفر (7.3درصد)بیش از 30 سال می باشد.

 حدود 69.5 درصد نیروی کار کشور طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال است. بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور بیشتر از 11سال و 11ماه، برآورد می شود که این شاخص برای زنان حدود 10سال و 5ماه و برای مردان حدود 12سال و 4ماه می باشد.

 میانگین طول مدت اشتغال در سال97 به نسبت سال 96 کاهش داشته است و از 12سال و 1ماه به 11سال و 11ماه رسیده است. این مقدار برای مردان در 12سال و 4ماه ثابت بوده و برای زنان از 10سال و حدود 9ماه به 10سال و 5ماه رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که در سال 97 به طور مطلق حدود 434 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور نسبت به سال 96 افزوده شده است که ازاین تعداد حدود 34.6 درصد مربوط به زنان می باشد.

لازم به ذکر است که این مدت اشتغال برای مردانگی و زنان کمی متفاوت است. همانگونه که مشاهده می گردد هر چه طول مدت اشتغال افزایش می باید نقش زنان در اشتغال کمرنگ تر می شود. به عبارت دیگر زنان با اشتیاق بیشتری وارد عرضه فعالیت اقتصادی می شوند ولی بسیار زودتر از مردان از نیروی کار کشور خارج می شوند که دلیل آن را می توان به عوامل اجتماعی از قبیل ازدواج، داشتن فرزند و... مرتبط دانست. به عبارت دیگر با افزایش اشتغال زنان، تمایل به حضورشان در بازار کار کمرنگ ترمی شود . بر اساس این بررسی، بیش از 1.7 میلیون نفر از شاغلان(7.3 درصد)بیش از 30سالگی در شغل اصلی خود فعالیت دارند. البته بخشی از نیروی کار کشور عمدتاً در بخش خصوصی به فعالیت اشتغال دارند و غالب آنان کارکنان مستقل،کارکنان فامیلی بدون مزد و کارفرماها می باشند که در مقوله اشتغال رسمی و قوانین بازنشستگی نمی گنجند.

  • طول مدت اشتغال به تفکیک بخش های عمده اقتصادی

آخرین بررسی های میدانی در کشور درسال 97 نشان می دهد که از 23.8 میلیون نفر شاغل 10ساله و بیشتر حدود 4.2میلیون نفر در بخش کشاوری، 7.6 میلیون نفر در بخش صنعت،11.9 میلیون نفر در بخش خدمات و بیش از 3 هزار و 800 نفر در فعالیت های نامشخص مشغول به فعالیت می باشند.

کشاورزی:

 از حدود 4.2 میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی، طول مدت اشتغال در شغل  اصلی برای تعداد بالغ بر 1.5 میلیون نفر(37.9 درصد) کمتر از 10سال (دهه اول اشتغال)،حدود 956 هزار نفر(22.7درصد) بین 20-10 سال(دهه دوم اشتغال)،حدود711 هزار نفر(16.9درصد ) بین 30-20 سال (دهه سوم اشتغال) و حدود 947 هزار نفر(22.5درصد)بیش از 30سال می باشد.

بنابربیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی به ترتیب با 37.9 درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با 16.9 درصد مربوط به دهه سوم اشتغال (20تا30سال) می باشد. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقرار است.

همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می گردد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی، با حدود 2.1 میلیون نفر(50.5درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از 15سال می باشد.  میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 18سال برآورد می شود.

صنعت:

 از حدود 7.6 میلیون نفر شاغل در بخش صنعت،طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 4.2 میلیون نفر(55.5 درصد) کمتر از 10سال (دهه اول اشتغال) حدود2.1 میلیون نفر(27.7درصد)بین 20-10 سال (دهه دوم اشتغال)، حدود 896هزار نفر(11.8درصد)بین30-20سال (دهه سوم اشتغال) و حدود 391 هزار نفر(5.1درصد) بیش از 30سال می باشد.

بنابر این بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی،به ترتیب به 55.4 درصد مربوط به دهه ول اشتغال و با 5.1 درصد مربوط به دهه چهارم اشتغال (30سال و بیشتر) می باشد. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقراراست.

 همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می گردد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش صنعت نیز بسیار جوان بوده و بیش از 5.5 میلیون نفر(72.4درصد) طول مدت اشتغال شان کمتر از 15سال می باشد. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 11سال و 1ماه برآورد می شود.

خدمات:

از حدود 11.9 میلیون نفر شاغل در بخش خدمات،طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 7میلیون نفر(59.2 درصد) کمتر از 10سال (دهه اول اشتغال) ،حدود 2.9 میلیون نفر(24.6درصد) بین 20-10 سال(دهه دوم اشتغال)،حدود 1.5میلیون نفر(12.8درصد)بین 30-20 (دهه سوم اشتغال) و حدود 405 هزار نفر(3.4درصد)بیش از 30سال می باشد. بنابراین بیشترین و کمترین سهم مدت اشتغال این بخش در شغل اصلی،به ترتیب با 59.2درصد مربوط به دهه اول اشتغال و با 3.4 درصد مربوط به دهه چهارم اشتغال (30سال وبیشتر)می باشد. این موضوع برای زنان و مردان شاغل نیز برقراراست.

همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می گردد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش خدمات نیز بسیار جوان بوده و بیش از 8.8 میلیون نفر (74.3درصد)طول مدت اشتغال شان کمتر از 15سال می باشد. میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 10سال و 4 ماه برآورد می شود.

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر