کد خبر 348454

طبق گزارش مرکز آمار ایران؛

مقایسه نرخ بیکاری در سال‌های۹۷ و۹۶/ شاخص‌ها تغییر محسوسی نداشت

بر اساس نتایج بدست آمده از نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای جمعیت ١٠ ساله و بیشتر، تغییرات محسوسی در سه نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بین سال های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ دیده نمی‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز آمار ایران اینفوگرافیک نیروی کار در سال‌های ۹۶ و ۹۷ را به تصویر کشید.

نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در سال١٣٩٦ و ١٣٩٧ مقایسه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده تغییرات محسوسی در سه نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بین دو سال دیده نمی‌شود. همچنین الگو نسبت اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات ( از کمترین به بیشترین) با حدود ١٧,٥% ، ٣٢%  و ٥٠% دارای تغییر محسوسی نیست. 

همچنین تغییرات الگوی این سه شاخص مهم بازار کار در طی فصول مختلف در طی دو سال یکسان است. بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در هر دوسال در فصل تابستان، نسبت اشتغال در فصل بهار ١٣٩٧ و فصل تابستان ١٣٩٦ دارای بیشترین در طی سال بوده اند و نرخ بیکاری در پاییز ١٣٩٧ با ١١.٧ و در تابستان ١٣٩٦ با ١١.٥ دارای کمترین نرخ در بین فصول در سال‌های مذکور بوده‌اند.

در طی فصول سال، سهم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان دارای بیشترین و در فصل زمستان دارای کمترین رقم در طی هر دو سال بوده است.

در حالی که سهم بخش خدمات در فصل زمستان دارای بیشترین سهم در طی فصول سال و طی هر دو سال بوده است. سهم اشتغال در بخش صنعت در نیمه دوم سال در هر دو سال نسبت به نیمه اول سال (فصول بهار و تابستان) بیشتر بوده است.

13980202000879_Test_NewPhotoFree

13980202000882_Test_NewPhotoFree

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری