اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

اوراق تبعی صندوق توسعه بازار برای چه نمادهایی است؟ / پیش‌بینی بازدهی ۴۰ درصدی از انتشار اوراق تبعی

پس از جلسه سران قوا برای تصویب بسته پیشنهادی سازمان بورس، صندوق توسعه بازار تصمیم به انتشار اوراق گرفت که در این گزارش به بررسی این اطلاعیه‌ها پرداخته می‌شود.

اقتصاد آنلاین امیر مهدی‌زاده؛ پس از تصویب بسته ۳+۷ سازمان بورس در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت و ارجاع آن به جلسه سران قوا، صندوق توسعه بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای نمادهای خودرو، وبملت، فولاد، فملی، فارس، وبصادر، شتران، شپنا، شبندر، وتجارت، خساپا، اخابر و همراه با سررسیدهای مختلف منتشرکرد. گفتنی است تنها صندوق‌های درآمد ثابت می‌توانند خریداری کنند که این صندوق‌ها نیز باید حداقل به اندازه تعداد ورقه‌های خریداری شده از سهام این نمادها را نیز تا پایان روز خرید اوراق دراختیار داشته باشند. همچنین این صندوق‌ها در صورت فروش نماد، اوراق خریداری شده هم بدون استفاده می‌شوند.

با توجه به قیمت تضمین شده توسط اوراق تبعی منتشر شده و قیمت فعلی سهم‌های مورد تضمین، به صورت متوسط و با فرض مبنا قرار دادن قیمت فعلی این سهم‌ها در بازار، بازدهی به صورت متوسط ۴۰.۲درصدی برای صندوق‌های درآمد ثابت انتظار می‌رود. جدول زیر به صورت مختصر اطلاعیه‌های بالا را جمع‌آوری کرده است.

3

 

برای نماد خودرو با تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۰۳، یک میلیارد ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۲,۸۵۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۲,۰۱۷ریال است، بازدهی ۴۲.۳درصدی تضمین شده است.

4

برای نماد وبملت با تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۰۴، ۵۵۰میلیون ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۶,۱۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۴,۶۴۴ریال است، بازدهی ۳۱.۴درصدی تضمین شده است.

5

برای نماد فولاد با تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۰۷، ۷۰۰میلیون ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۱۶,۷۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۱۱,۷۲۰ریال است، بازدهی ۴۲.۵رصدی تضمین شده است.

6

برای نماد فملی با تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۰۸، ۵۰۰میلیون ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۱۶,۰۷۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۱۱,۲۳۰ریال است، بازدهی ۴۳.۱درصدی تضمین شده است.

7

برای نماد فارس با تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۰۹، ۱۵۰میلیون ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۱۲,۰۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۸,۴۳۰ریال است، بازدهی ۴۲.۳درصدی تضمین شده است.

8

برای نماد وبصادر با تاریخ سررسید۱۴۰۱/۰۸/۱۰، ۵۵۰میلیون ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۳,۲۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۲,۴۹۱ریال است، بازدهی ۲۸.۵درصدی تضمین شده است.

9

برای نماد شتران با تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۱۱، ۳۵۰میلیون ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۱۲,۰۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۸,۱۴۰ریال است، بازدهی ۴۷.۲درصدی تضمین شده است.

10

برای نماد شپنا با تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۱۴، ۳۵۰میلیون ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۱۴,۵۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۱۰,۵۱۰ریال است، بازدهی ۳۷.۹درصدی تضمین شده است.

11

برای نماد شبندر با تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۱۵، ۵۰میلیون ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۲۹,۵۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۲۰,۹۰۰ریال است، بازدهی ۴۱.۲درصدی تضمین شده است.

12

برای نماد وتجارت با تاریخ سررسید۱۰۴۱/۰۸/۱۷، یک میلیارد ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۳,۶۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۲,۴۹۱ریال است، بازدهی ۴۴.۵درصدی تضمین شده است.

13

برای نماد خساپا با تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۱۸، یک میلیارد ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۲,۷۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۱,۹۲۱ریال است، بازدهی ۴۰.۶درصدی تضمین شده است.

14

برای نماد اخابر با تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۱۸، ۱۰۰میلیون ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۱۳,۲۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۹,۳۵۰ریال است، بازدهی ۴۱.۲درصدی تضمین شده است.

15

برای نماد همراه با تاریخ سررسید ۱۰۴۱/۰۸/۲۱، ۱۰میلیون ورقه اختیار فروش تبعی از روز شنبه ۱۸م اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر خواهد کرد. قیمت بیمه شده برای این سهم ۳۳,۰۰۰ریال است و با توجه به قیمت فعلی سهم که برابر ۲۳,۲۰۰ریال است، بازدهی ۴۲.۲درصدی تضمین شده است.

16

بیشتر بخوانید
ارسال نظر