معدن طرزه
  • سخنگوی سازمان اورژانس کشور تشریح کرد؛

    سخنگوی سازمان اورژانس کشور در خصوص حادثه معدن طزره دامغان توضیحاتی ارایه کرد.

عناوین بیشتر