تورم ۳رقمی برای مردم / مرکز آمار تورم را ۵۱.۱درصد اعلام کرد، مردم ۱۱۶.۷درصد حس کردند!

بر اساس داده های اعلام شده، نرخ تورم احساس شده توسط افراد تفاوت قابل توجهی با نرخ تورم اعلامی توسط نهادهای آماری در ماه انجام افکارسنجی دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس از پاییز سال ۱۴۰۰ با هدف برآورد انتظارات تورمی به صورت پیوسته افکارسنجی از خانوارهای شهری انجام می‌دهد.

یک سوال مهم این افکارسنجی به برآورد افراد از نرخ تورم یک سال گذشته اختصاص دارد.

در جدول زیر میانه و میانگین نرخ تورم بیان شده توسط مردم از پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱ نشان داده شده است.

بر اساس این جدول نرخ تورم احساس شده توسط افراد تفاوت قابل توجهی با نرخ تورم اعلامی توسط نهادهای آماری در ماه انجام افکارسنجی دارد.

بر این اساس در تابستان ۱۴۰۱ میانه تورم احساس شده توسط مردم برابر ۸۵ و میانگین آن برابر ۱۱۶.۷درصد بوده است.

این در حالی است که تورم مرکز آمار برابر ۵۱.۱ و بانک مرکزی برابر ۴۵.۸درصد بوده است.

نمودار