۰ نفر
میدان و دیپلماسی از هم جدا هستند؟

محمدجواد ظریف در فایل صوتی که از او پخش شد از واژگان میدان و دیپلماسی و روند تاثیرگذاری این دو برهم صحبت کرده است. آیا میدان و دیپلماسی از هم جدا هستند یا خیر؟ سوال اساسی است که وارد مباحث سیاست خارجی ایران بعد از پخش فایل صوتی ظریف شده است. در ویدیوی زیر مناظره سعید لیلاز و احمد زیدآبادی در برنامه موازنه را می‌بینید.

محمدجواد ظریف در فایل صوتی که از او پخش شد از واژگان میدان و دیپلماسی و روند تاثیرگذاری این دو برهم صحبت کرده است. آیا میدان و دیپلماسی از هم جدا هستند یا خیر؟ سوال اساسی است که وارد مباحث سیاست خارجی ایران بعد از پخش فایل صوتی ظریف شده است.

در ویدیوی زیر مناظره سعید لیلاز و احمد زیدآبادی در برنامه موازنه را می‌بینید.