۰ نفر

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۳دی

۳ دی ۱۳۹۹، ۰:۲۱
کد خبر: 492099
برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۳دی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز۳دی ماه ۹۹از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل ازایرنا، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز ۳ دی ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠
دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - رشته  الکترونیک- شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ -رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
افترافکت - پایه ۱۲- رشته تصویر سازی -شاخه کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
مدل سازی پیراهن - پایه ۱۱ -  رشته طراحی و دوخت-شاخه  فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی سر بند زنانه -  پایه ۱۱-  رشته  طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای         
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   بازی و ریاضی        پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر         پایه  دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 فارسی و نگارش         پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
  مطالعات و مهارت های اجتماعی          پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 بازی و ریاضی         پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   بازی و ریاضی        پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی
  متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی-درس ۹ (نام هاو یادهادرس نصیحت امام)جلسه دوم              پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی- درس ۹( نام ها و یاد ها درس نوجوان باهوش)قسمت دوم
 پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی - درس ۹ راز موفقیت قسمت دوم
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:  
پرورشی - طراحی مسیر تحصیلی و شغلی

متوسطه دوم:

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
شیمی یک -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 شیمی دو  - پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی سه  - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

 ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک یک - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

چهارشنبه۳دیشبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت‌۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
چهارشنبه ۲ دی  شبکه قران ومعارف سیما.
......صبح.......
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرانی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی               پنجم  دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری  
روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورشاطلاعیه
((مدرسه تلویزیونی ایران))
         جدول شماره ۱۰۹

روز چهار شنبه ۳دی

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠
دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - رشته  الکترونیک- شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ -رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
افترافکت - پایه ۱۲- رشته تصویر سازی -شاخه کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
مدل سازی پیراهن - پایه ۱۱ -  رشته طراحی و دوخت-شاخه  فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی سر بند زنانه -  پایه ۱۱-  رشته  طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای      
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   بازی و ریاضی        پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر         پایه  دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 فارسی و نگارش         پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
  مطالعات و مهارت های اجتماعی          پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 بازی و ریاضی         پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   بازی و ریاضی        پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی
  متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی-درس ۹ (نام هاو یادهادرس نصیحت امام)جلسه دوم              پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی- درس ۹( نام ها و یاد ها درس نوجوان باهوش)قسمت دوم
 پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی - درس ۹ راز موفقیت قسمت دوم
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
پرورشی - طراحی مسیر تحصیلی و شغلی

متوسطه دوم:

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
شیمی یک -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 شیمی دو  - پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی سه  - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

 ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک یک - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

چهارشنبه۳دیشبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت‌۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
چهارشنبه ۲ دی  شبکه قران ومعارف سیما.
......صبح.......
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرانی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی               پنجم  دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری  
روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورشاطلاعیه
((مدرسه تلویزیونی ایران))
         جدول شماره ۱۰۹

روز چهار شنبه ۳دی

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠
دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - رشته  الکترونیک- شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ -رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
افترافکت - پایه ۱۲- رشته تصویر سازی -شاخه کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
مدل سازی پیراهن - پایه ۱۱ -  رشته طراحی و دوخت-شاخه  فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی سر بند زنانه -  پایه ۱۱-  رشته  طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای   
۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   بازی و ریاضی        پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر         پایه  دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 فارسی و نگارش         پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
  مطالعات و مهارت های اجتماعی          پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 بازی و ریاضی         پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   بازی و ریاضی        پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی
  متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی-درس ۹ (نام هاو یادهادرس نصیحت امام)جلسه دوم              پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی- درس ۹( نام ها و یاد ها درس نوجوان باهوش)قسمت دوم
 پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی - درس ۹ راز موفقیت قسمت دوم
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:  
پرورشی - طراحی مسیر تحصیلی و شغلی

متوسطه دوم:

  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
شیمی یک -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 شیمی دو  - پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی سه  - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

 ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک یک - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

چهارشنبه۳دیشبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت‌۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
چهارشنبه ۲ دی  ❄️شبکه قران ومعارف سیما.
......صبح.......
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرانی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی               پنجم  دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

۰ نفر