۰ نفر
حمایت بانک‌ها از بورس یکی از علل رشد پایه پولی

رییس کل بانک مرکزی گفت: مقایسه ۸۷ ماهه دولت یازدهم با همین مقدار در دولت‌های قبلی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی در این دولت علیرغم تحریم و فشارهای ارزی افزایش نیافته است. رشد نقدینگی از مرداد ۹۲ تا مهر ۹۹ معادل ۸۳ درصد بوده است. از ابتدای سال تا امروز رشد پایه پولی ۱.۵ درصد بوده است. بانک مرکزی از ابتدای سال اجازه پولی شدن کسری بودجه را نداده و مقاومت کرده است.