۰ نفر

از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد

نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ۴۲.۷ درصد/ انتشار نتایج آمارگیری نیروی کار

۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵
کد خبر: 183341
نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ۴۲.۷ درصد/ انتشار نتایج آمارگیری نیروی کار

مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس آمار به دست آمده نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور ۴۲.۷ درصد به دست آمده است.

مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری نیروی کار را منتشر کرد. این آمارها مربوط به ساختار نیروی کار، مبنایی برای ارزیابی و تحلیل اقتصادی یک کشور محسوب می شود. بخشی از این آمارها به شرح زیر است:

نرخ مشارکت اقتصادی و تغییرات آن

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر در کل کشور ۳۸.۹ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۳.۷ درصد و در بین زنان ۱۴.۳ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۴۰.۱ درصد و نقاط شهری ۳۸.۶ درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۲.۷ درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان ۷۰.۱ درصد و در بین زنان ۱۵.۷ درصد، در نقاط شهری ۴۲.۱ درصد و در نقاط روستایی ۴۴.۸ درصد به دست می‌آید.

1

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد، بیش‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی (۵۷.۴ درصد) در گروه سنی ۳۹ – ۳۵ ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی ۳۹ – ۳۵ ساله ۹۴.۰ درصد و در جمعیت زنان برای گروه سنی ۲۹ – ۲۵ ساله با ۲۴.۴ درصد بیش‌ترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

2

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در پاییز ۱۳۹۴، این شاخص در جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر ۰.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری ۱.۱ درصد، در بین مردان ۰.۵ درصد و در بین زنان ۱.۲ درصد افرایش داشته است و در نقاط روستایی تغییری نداشته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر در پاییز ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۱۳۹۵، ۱.۴ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری ۱.۲ و در نقاط روستایی ۲.۱ درصد، در بین مردان ۱.۳ درصد و در بین زنان ۱.۶ درصد کاهش داشته است. تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر و ۱۵ ساله و بیش‌تر در جدول زیر نشان داده شده است.

نرخ بیکاری و تغییرات آن

شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال را نیز در بر دارد. براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر در کل کشور ۱۲.۳ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۱۰.۴ درصد و در بین زنان ۲۰.۴ درصد محاسبه شده است.

همچنین، نتایج بیان‌گر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش تر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۳.۳ درصد و در نقاط روستایی ۹.۳ درصد است. چنانچه جمعیت فعال، ۱۵ ساله و بیش تر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد به دست می آید.

3

مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه  سنی ۲۴ -۲۰ ساله با ۳۱.۸ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد، همین گروه سنی در بین مردان با ۲۷.۸ درصد و در بین زنان با ۴۸.۴ درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

4

بررسی نرخ بیکاری جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیش تر نشان می‌دهد که این شاخص در پاییز ۱۳۹۵ نسبت به پاییز ۱۳۹۴، ۱.۵ درصد افزایش یافته است. این نرخ در نقاط شهری ۱.۶ درصد و در نقاط روستایی ۱.۲ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۱.۴ درصد و در بین زنان نیز ۱.۵ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر در پاییز ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۱۳۹۵، ۰.۴ درصد  کاهش یافته است. این شاخص د رنقاط شهری ۱.۱ درصد کاهش و در نقاط روستایی ۱.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین، این نرخ در بین مردان تغییری نداشته و در بین زنان ۱.۵ درصد کاهش یافته است. تغییرات فصلی نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر در جدول زیر آمده است.

5

نسبت اشتغال

نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل پاییز نشان می دهد نسبت اشتغال جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر ۳۴.۲ درصد بوده است. این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده است، به طوری که نسبت مذکور در بین مردان ۵۷.۰ درصد و  در بین زنان ۱۱.۴ درصد به دست آمده است و همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیش تر از شهری بوده است. به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۶.۳ درصد و در نقاط شهری ۳۳.۴ درصد بوده است.

6

سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیش ترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمتین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند، به طوری که سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر و در بخش خدمات ۵۰.۶ درصد، در بخش صنعت ۳۲.۱ درصد و در بخش کشاورزی ۱۷.۳ درصد بوده است.

7

سهم اشتغال در بخش های خصوصی و عمومی

بررسی اشتغال برحسب بخش های عمومی و خصوصی نشان می دهد، سهم شاغلان در بخش خصوصی ( کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکنان فامیلی بدون مزد) بیش از سهم شاغلان در بخش عمومی ( مزد و حقوق بگیران بخش عمومی) است، به طوری که سهم اشتغال جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیش تر در بخش خصوصی ۸۳.۳ درصد و در بخش عمومی ۱۶.۷ درصد بوده است. همین وضعیت در بین مردان و زنان و نقاط شهری و روستایی مشاهده می شود.

8

اشتغال ناقص

نرخ اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز ۹.۹ درصد و همچنین در نقاط شهری ۸.۱ درصد و در نقاط روستایی ۱۴.۹ درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد، چند  درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمد، ۱۱.۳ درصد از شاغلان، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان ۱۲.۴ درصد و در بین زنان ۵.۶ درصد و در نقاط شهری ۹.۳ درصد و در نقاط روستایی ۱۶.۴ درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال نشان می دهد، چند درصد از زمان بالقوه ی کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، ۵.۳ درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان ۵.۶ درصد و در بین زنان ۳.۸ درصد و همچنین در نقاط شهری ۴.۳ درصد و در نقاط روستایی ۸.۴ درصد بوده است.

9

شاخص های عمده نیروی کار به تفکیک استان

بررسی نرخ مشارکت اقفتصادی بین استان های کشور نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر در استان های اردبیل و خراسان شمالی با ۴۳.۴ درصد در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن استان چهار محال و بختیاری با ۴۲.۶ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با ۳۰.۴ درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۳۸.۹ درصد به دست آمده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۲.۳ درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص بین استان ها نشان می دهد استان کرمانشاه با ۲۴.۵ درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و پس از آن، استان چهارمحال و بختیاری با ۲۰.۶ درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین ترین نرخ بیکاری با ۹.۲ درصد مربوط به استان مرکزی است.

مقایسه نسبت اشتغال بین استان های کشور نشان می دهد، استان خراسان شمالی با ۳۷.۴ درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سیستان و بلوچستان با ۲۵.۵ درصد پایین ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده اند. نسبت اشتغال در کل کشور ۳۴.۲ درصد بوده است.

مقایسه استان ها به لحاظ بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد در بخش کشاورزی بیشترین شاغلان در استان خراسان شمالی ( ۳۹.۲ درصد) مشغول به کار بوده اند و در مقابل استان تهران با ۱.۳ درصد کمترین شاغلان  در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کل کشور ۱۷.۳ درصد بوده است. در بخش صنعت، استان یزد با ۴۷.۳ درصد بیشترین و استان کرمانشاه با ۱۹.۷ درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور، ۳۲.۱ درصد بوده است.

همچنین در بخش خدمات، استان تهران با ۶۴.۷ درصد بالاترین و استان خراسان جنوبی با ۳۵.۵ درصد پایین ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده اند.

مقایسه سهم اشتغال در بین استان ها نشان می دهد، استان ایلام با ۱۹.۶ درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۰ ساله و بیشترین را به خود اختصاص داده است. این رقم در استان البرز با ۴.۰ درصد کمتر از استان های دیگر است. این شاخص برای کل کشور ۱۱.۳ درصد بوده است.

10

11