{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در این مقاله اثر قیمت تضمینی گندم بر تغییر در مازاد خالص مصرف کنندگان و ناکارایی رفاهی در تولید و مصرف بررسی شده است.

امروزه برای تجزیه و تحلیل اثر قیمت گندم بر قیمت محصول، الگوی کشت، فرسایش و کیفیت خاک و سرمایه گذاری در امر حفاظت از خاک و نیز تقاضا و قیمت نهاده های کشاروزی توجه خاصی مبذول می شود. در این مقاله اثر قیمت تضمینی گندم بر تغییر در مازاد خالص مصرف کنندگان و ناکارایی رفاهی در تولید و مصرف بررسی شده است. در مدل عرضه و تقاضای عمده فروشی به اندازه هزینه های انتقال تغییر مکان می دهد و به موازات خود منحنی تقاضای سر مزرعه را به وجود می آورد. در این تحقیق برای دوره زمانی 1370 تا 1379 منحنیهای عرضه و تقاضای گندم با به کارگیری روش شبیه سازی براورد شده و سپس قیمت تعادلی تعیین گردیده و سرانجام نسبت قیمت تضمینی گندم به قیمت تعادلی، به عنوان پارامتر کلیدی، محاسبه شده است. این پارامتر در محاسبه عناصر تشکیل دهنده مازاد خالص اجتماعی و اجزای هزینه های ناکارایی رفاهی در تولید و مصرف سهم قابل توجهی دارد. نتایج این مقاله نشان می دهد که قیمت تضمینی گندم منفعت اضافی مصرف کنندگان را نسبت به تولید کنندگان می افزاید و از بار هزینه تحمیلی بر دوش جامعه می کاهد. بنابراین، پیشنهاد می شود در محاسبه رابطه قیمت تضمینی گندم و تعیین سهم اجزای آن و نیز تعدیل و تصحیح آن با شرایط اقتصادی بازنگری کلی شود.

*این مقاله به قلم دکتر مجید احمدیان در زمستان 1384 در مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری