اقتصاددانان ایرانی + لیست الفبایی

مجید احمدیان

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

استاد تمام

توضیحات

دکتر مجید احمدیان از اقتصاد دانان سرشناس ایرانی و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی است.

دکتر احمدیان از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران هستند.

تحصیلات

دکتری، اقتصاد، گرایش منابع انرژی محیط زیست، دانشگاه ایالتی نیویرک بوفالو امهرست،1357 کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشگاه تهران، 1357 کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه تهران، 1351

کتاب‌های تالیفی و ترجمه

اقتصاد منابع تجدید شونده، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 1388/01/01 اقتصاد صنعتی با رویکرد نوین، تالیف، جهاد دانشگاهی، 1388/12/17 نظریه بازار و کاربرد آن برای منابع انرژی پایان پذیر، تالیف، سمت، 1384/01/01 اقتصاد نظری و کاربردی نفت، تالیف، پژهشکده اقتصاد - دانشگاه تربیت مدرس، 1378/12/07 نظریه قیمت در اقتصاد منابع پایان پذیر: انرژی و مواد، ترجمه، انتشارات دانشگاه تهران، 1378/01/01 مسائل و کاربردهای تئوری مصرف در اقتصاد خرد، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 1372/01/31 نظریه قیمت در اقتصاد منابع پایان پذیر: کاربرد نظریه کنترل، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 1370/01/31

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر احمدیان در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر احمدیان