برآورد ارزش اقتصادی آبسنگ های مرجانی جزیره کیش با توجه به استفاده تفریحی آنها و بهره گیری از روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان

با توجه به نقش مهم زیستگاه های دریایی در زندگی افراد و نقش اقتصادی آنها در امرار معاش ساکنین نواحی ساحلی، در این مقاله به بررسی و ارزش گذاری یکی از مهمترین زیستگاه های دریایی یعنی آبسنگهای مرجانی خلیج فارس پرداخته خواهد شد.

با توجه به نقش مهم زیستگاه های دریایی در زندگی افراد و نقش اقتصادی آنها در امرار معاش ساکنین نواحی ساحلی، در این مقاله به بررسی و ارزش گذاری یکی از مهمترین زیستگاه های دریایی یعنی آبسنگهای مرجانی خلیج فارس پرداخته خواهد شد. در میان مناطق دارای آبسنگ مرجانی در خلیج فارس، جزیره کیش به عنوان منطقه ای که به شدت تحت تاثیر صنعت گردشگری، توسعه ساحلی و سایر فعالیتهای اقتصادی قرار دارد، انتخاب شده است و با توجه به اینکه جنبه گردشگری جزیره از مهمترین مشخصات آن است، به تخمین ارزش تفریحی این زیستگاه در جزیره کیش پرداخته شده است. برای اندازه گیری مازاد مصرف کننده ارزش تفریحی از روش ارزش گذاری مشروط و میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای بازدید از مرجان ها استفاده شده است. متوسط میزان تمایل به پرداخت گردشگران به عنوان یکی از شاخص های رفاهی از روش پرسشنامه انتخاب دوگانه و مدل نیمه پارامتری توزیع-آزاد (SNPDF) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت گردشگرانی که با غواصی از این زیستگاه بازدید کرده اند 454600 ریال و افرادی که از طریق قایق کف شیشه ای از این منبع مطلوبیت کسب کرده اند، متوسط تمایل به پرداختشان 16840 ریال برای هر بازدید است. با در نظر گرفتن مازاد تولیدکننده و تجمیع دو قسمت بالا، ارزش تفریحی سالانه آبسنگ های مرجانی جزیره کیش معادل 89.8 میلیارد ریال است که مبین ارزش قابل توجه این منبع طبیعی و نیاز به توجه ویژه سیاست گذاران در حفظ و بهبود این زیستگاه یکتا است.

*این مقاله به قلم دکتر مجید احمدیان به همراه سایر همکارانش در زمستان 1389 در مجله اقیانوس شناسی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر