بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی، با تاکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد (مورد کشورهای در حال توسعه)

هدف مقاله حاضر بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با استفاده از یک مدل پانل نامتوازن طی دوره (۲۰۰۳-۱۹۸۵) می باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با استفاده از یک مدل پانل نامتوازن طی دوره (2003-1985) می باشد. برای این منظور علاوه بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد مانند سرمایه گذاری فیزیکی - سرمایه انسانی، جمعیت کل از متغیرهای کنترل شامل نسبت واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. بررسی ها نشان دهنده رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی با رشد اقتصادی است. اما متغیرهای تجاری به عنوان شاخص آزادسازی، اثرات با اهمیتی (به لحاظ اندازه) بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در طی دوره نمونه نداشته اند. در این میان متغیر جمعیت کل، بیشترین تاثیر منفی را بر رشد اقتصادی این کشورها به جای گذاشته است.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی و محسن مهرآرا به همراه سایر همکارانشان در زمستان 1386 در مجله نامه مفید به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر