کد خبر 356746

بانک مرکزی منتشر کرد؛

تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت/ کاهش ۳۶/۵درصدی تعداد معاملات نسبت به اردیبهشت۹۷

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ ، به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1398 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش:

در اردیبهشت ماه سال 1398 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 12/1 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 36/5 درصد کاهش نشان میدهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 126/7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 12/5 و 112/0 درصد افزایش نشان میدهد.

خاطر نشان مینماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی "تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران" میباشد.

1 -حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشتماه سال 1398 حاکی از آن است که از مجموع 12128 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت باسهمم 41/0 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل 2/9 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

1

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1398 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16/6 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با سهم های 9.6 و 9/2 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

 در مجموع 72/8 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جار ی مربوط به 10 منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ،2 ،4 ،10 ،14 ،8 ،7 ،1 ،15 و 3 )بوده و 12 منطقه باقیمانده 27/2درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

2

2 -تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت ماه سال 1398 ،متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 126/7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب12/5 و 112/0 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9( معادل 134/0 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 19( معادل 84/5 درصد) تعلق دارد.

3

 در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 260/2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 59/1میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است . ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 107/4 و117/9 درصد افزایش نشان میدهند.

4

 3 -تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در دو ماهه نخست سال 1398

تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال 1398 به حدود15/6 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 35/6 درصد کاهش نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 119/7میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 108/1 درصد افزایش نشان میدهد.

5

 4 -سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

4-1 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال 1398 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی "75 تا 90 "میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 10/6 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی "60 تا 75 "و "90 تا 105 "میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های 10/1 و 9/7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 54/1 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (1126/7 میلیون ریال) معامله شده اند.

6

4-2 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال 1398 نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای "60 تا 70 "مترمربع با سهم 14/7 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای "50 تا 60 "و "70 تا 80 " متر مربع به ترتیب با سهم های 14/1 و 11/9 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 3/53 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

7

4-3 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت ماه سال 1398 ،توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش "3/0 تا 4/5 "میلیارد ریال با اختصاص سهم 14/2 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش "4/5 تا6/0 "و "6/0 تا 7/5 "میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های 11/1 و 9/7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 50/4درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 9/0 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

8

5 -تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل 22/6 و 19/7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد.

9

 6 -جمع بندی

در اردیبهشت ماه سال 1398 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 26/71 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 112/0درصد افزایش نشان میدهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 12/1 هزار فقره بود که نسبت به اردیبهشت ماه سال 1397 معادل 36/5 درصد کاهش دارد. در دو ماهه نخست سال 1398 نیز تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به حدود 15/6 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 35/6 درصد کاهش نشان میدهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 41/0 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل22/6 و 19/7 درصد رشد نشان میدهد.

10

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    پرت و پلا دوباره مثل همیشه!
    اجاره به اندازه تورم افزایش داشته، این گفته 22 درصد. فقط ادعای سواد دارن اما عرضه یه آمار ساده را هم ندارند.