کد خبر 479293

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان ۱۶آبان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای برای روز جمعه ۱۶ آبان ۹۹ اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 16 آبان 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت 8  تا 8.30 ریاضی یک  - پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت 8.30 تا 9 شیمی یک  - پایه 11-شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش 

ساعت 9 تا 9.30 فصل 2 الزامات محیط کار - پایه 10- -شاخه  فنی  وحرفه ای و کاردانش 

دوره ابتدایی:

ساعت 10.30 تا 11  علوم و زندگی  با محوریت پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 علوم و زندگی  با محوریت   پایه  دوم 
 
ساعت 11.30 تا 12 علوم وزندگی  بامحوریت   پایه سوم
 
ساعت 12 تا 12.30 کار و فناوری  پایه ششم

ساعت 12.30 تا 13 اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان 

ساعت13 تا 13.30  فارسی و نگارش  مقدماتی  ویژه ناشنوایان 

متوسطه اول:

ساعت 14.30 تا 15 کار و فناوری  - فناوری اطلاعات  ( جلسه دوم  )     پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 کاروفناوری  - آموزش الکترونیک   ( جلسه  دوم)    پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16 کاروفناوری - ترسیم با رایانه (جلسه دوم)    پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30  مهارت های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران  

متوسطه دوم  

 ساعت 16.30 تا 17 زمین شناسی - پایه 11 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

  ساعت 17 تا 17.30 تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی -  مشترک تمامی رشته ها
 
ساعت 17.30 تا 18 تاریخ معاصر ایران  - پایه 11- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس فارسی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها. 

ساعت 8.30 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت 10.45 درس نگارش 1 و 2 پایه 10 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 11.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت 12.15 درس  حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیریک.

ساعت 12.45 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس ریاضی وآمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت 8 اصول و عقاید یک  پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری 

ساعت 8.30  دین و زندگی  دو  پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری 

ساعت 15 اصول و عقاید دو پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

ساعت 15.30  اصول و عقاید سه  پایه 12  رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری  

بیشتر بخوانید
ارسال نظر