کد خبر 472092

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۱۵مهر

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن برای فردا سه شنبه ۱۵مهر اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه ۱۵مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای پایه ۱۰ قسمت سوم شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ آموزش نرم افزار اتوکد جلسه سوم تمامی پایه های مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی  کار و دانش

ساعت  ۹ تا ۹:۳۰ درس طراحی یک پایه ۱۰ رشته گرافیک و نقاشی  شاخه  فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تربیت بدنی (روانشناسی)   پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی  شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ نقاشی رشته گرافیک  پایه۱۱ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١  فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش  پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰  مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰  فارسی و نگارش  پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵علوم تجربی اتم ها الفبای مواد پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠  علوم تجربی تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠تولید محتوای الکترونیک جلسه نهایی و جمع بندی

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۲  پایه ۱۱ علوم تجربی 

 ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ زیست شناسی  ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی

 ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی ۲  پایه ۱۱ رشته علوم تجربی 

 ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵  ریاضی ۱  دنباله حسابی  پایه۱۰  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ ریاضی /درس  ترکیب توابع پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها

ساعت ۸:۳۰ درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵ درس جامعه شناسی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵ درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس جامعه شناسی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۲:۱۵ درس  حسابان۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۱۵ درس احکام ۳ پایه ۱۲ رشته  علوم ومعارف

ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام۳ پایه ۱۲ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس علوم ومعارف قرآنی۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام آسمانی پایه ۸ درس دوم متوسطه دوره اول

بیشتر بخوانید
ارسال نظر