کد خبر 467366

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۲۶شهریور

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۲۶شهریور ماه ۹۹از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی  پایه١٢ رشته ساختمان

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه١٠ رشته طراحی دوخت         

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه ونرم افزار .     

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵  عناصر و جزییات ساختمان پایه١١ رشتهمعماری

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی      

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر  پایه دوم 

ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠تا١۵ادبیات فارسی پایه هفتم(درس اول بخش دوم)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم (درس اول بخش دوم)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی پایه نهم (درس اول بخش دوم)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع:چرخه تدریس مجازی، از تئوری تا عمل

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی  

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣پایه دوازدهم رشته علوم تجربی  

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی 

 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک١ پایه دهم  رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠  فیزیک٣  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱  پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۰:۴۵درس فیزیک۲  پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۱۲:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه معارف:

ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی.

ساعت۱۶درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

بیشتر بخوانید
ارسال نظر