کد خبر 465052

جدول برنامه ۱۷شهریور مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه ۱۷شهریور اعلام شد.

 به گزارش اقتصادآنلاین، مدرسه تلویزیونی ایران همزمان با آغاز سال تحصیلی فعالیت خود را آغاز کرده است.

بر این اساس، برنامه‌ای که روز دوشنبه  ١٧ شهریور از ۳ شبکه آموزش، ۴ و قرآن پخش می‌شود، اعلام ‌شود:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس نقشه کشی  -مشترک زمینه صنعت  

ساعت٨:٣٠ تا٩ درس زبان بصری   -مشترک زمینه خدمات 

ساعت ٩ تا ٩:٣٠- سیستم های اندازه گیری - مشترک زمینه صنعت 

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس کاربرد فناوری های نوین   -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش  

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس ارتباط موثر    -مشترک زمینه خدمات 

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر   پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش  پایه دوم  

ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی   پایه سوم 

ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش  پایه چهارم 

ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی  پایه پنجم 

ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی   پایه ششم 

 متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  علوم تجربی  پایه هفتم (تجربه و تفکر) 

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی  پایه هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد   ) 

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ علوم تجربی   پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی  )
 متوسطه دوم:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن  ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک 

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سوادرسانه ای  درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته های   

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس زمین شناسی  پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس هویت اجتماعی   پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴:

ساعت٨  تا ٨:٣٠علوم و فنون ادبی  ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت٨:٣٠  تا ٩علوم و فنون ادبی ٢ ،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی 

ساعت٩ تا ٩:٣٠علوم و فنون ادبی ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠  تا ١٠ نگارش١،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ نگار ش٣ ، پایه۱۲، مشترک رشته ها

ساعت١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت ،پایه۱۲،مشترک رشته‌ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،فیزیک ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک 

ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ فیزیک٢ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک 

ساعت١٢:٣٠ تا ١٣  فیزیک٣ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک 

شبکه قرآن :

ساعت ١۵ تا١۵:٣٠  علوم و معارف قرآنی٣پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی 
ساعت١۵:٣٠ تا١۶ تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠  عربی زبان قرآن١ پایه ١٠  رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١۶:٣٠ تا١٧  عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ارسال نظر