کد خبر 464546

به دنبال شیوع کرونا؛

برنامه اولین روز مدرسه تلویزیونی سال تحصیلی جدید اعلام شد

برنامه اولین روز مدرسه تلویزیونی ایران برای سال تحصیلی جدید اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه اولین روز مدرسه تلویزیونی ایران برای سال تحصیلی جدید اعلام شد: 

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 
ساعت٨:٣٠ تا٩ اخلاق حرفه ای -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت 

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر ایران  -مشترک زمینه هنر و گرافیک
۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم  
ساعت١١:٣۵ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم 
ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم 
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم 
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  عربی پایه هفتم ( درس اول ) 
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول ) 
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ عربی پایه نهم ( درس اول )
  متوسطه دوم  :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی 

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی 
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 
 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی 
 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس فیزیک٣  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی
شبکه ۴:
ساعت٨  تا ٨:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی  

ساعت٨:٣٠  تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت٩ تا ٩:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم  رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت٩:٣٠  تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته ها 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم  مشترک تمام رشته ها

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم   مشترک تمام رشته ها

ساعت١١ تا ١١:٣٠ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم   مشترک تمام رشته ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 
ساعت١٢تا ١٢:٣٠ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم   رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم    رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربیجدول شماره ١

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری