{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 438758

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز چهارشنبه ۲۴اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
 متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی  پایه ٩ 
از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی  پایه ٨ 
از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧
از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس ادبیات فارسی  پایه ٧
برنامه دوره ابتدایی
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی   پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه دوم
ازساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش  پایه سوم
از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم
 متوسطه دوم :
از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس ریاضی٣    پایه ١٢ رشته علوم تجربی      
از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١   پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 
از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢  پایه١١  رشته ریاضی فیزیک       
از  ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی٢  پایه ١١ رشته  علوم تجربی  
از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی  
از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک 
شبکه ۴ :
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:
از ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس ریاضی١ -پایه١٠-نسبت های مثلثاتی -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ استاندارد کاربر کپچرینگ -پایه١٢رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش
از ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ درس الزامات محیط کار -پایه١٠ -مهارتهای کاریابی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش  
از ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس دانش فنی تخصصی پودمان ۵-پایه١٢-رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه ای
از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عناصر و جزییات -پایه١٢-رشته نقشه کشی معماری-شاخه فنی و حرفه ای
از ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠  درس برنامه نویس تراش CNC -پایه١٢  - رشته ماشین ابزار  -شاخه فنی و حرفه ای 
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠  درس دین و زندگی ٢ -پایه ١١ رشته ادبیات  و علوم انسانی 
از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی     
از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد  پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و   علوم و معارف اسلامی

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری