{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 434029

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز شنبه ۶اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز شنبه ۶ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی  دوره ابتدایی
ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس تفکر و سبک زندگی   پایه ٨ 
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨ 
ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس
عربی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه ٩
برنامه دوره ابتدایی:
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس  فارسی و نگارش  پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس  بازی و ریاضی  پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس  علوم تجربی و تفکر  پایه سوم
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش  پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم
متوسطه دوم:
ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ١   پایه١٠   رشته علوم تجربی 
ساعت١۵ درس حسابان ٢    پایه١٢ رشته  ریاضی فیزیک 
ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی     پایه ١١  رشته  ریاضی فیزیک  و علوم تجربی.
ساعت۱۶ درس تاریخ معاصر    پایه١١رشته ریاضی فیزیک و  علوم تجربی  
ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی ٣ پایه١٢  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی   
ساعت ١٧ درس فارسی١  پایه١٠ تمام رشته ها   
شبکه ۴:
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:
ساعت۸تا۸:٣٠درس عربی،زبان قرآن ٣  پایه ١٢  رشته علوم و معارف اسلامی     .
ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی،زبان قرآن ١  پایه١٠ رشته  علوم و معارف اسلامی 
ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٣   پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی   
ساعت٩:٣٠تا١٠درس منطق  پایه ١٠ رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس جغرافیا ٣  پایه ١٢ رشته  ادبیات و علوم انسانی
 ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠  اخلاق حرفه ای  - پایه١٢ - درس مشترک  شاخه های  فنی و حرفه ای و کاردانش .
 ۵٠: ١٠ تا١١:١۵ درس طراحی و زبان بصری   - پایه١٠ - مفهوم و کاربرد رنگ و هنر  -   شاخه فنی و  حرفه ای 
١۵: ١١تا ١١:٣۵ درس ریاضی٢ - پایه١١ - مبحث لگاریتم  - درس  مشترک شاخه های فنی و حرفه ای وکاردانش . 
  ٣۵: ١١ تا ١٢  درس نقشه کشی فنی رایانه ای  - پایه١٠  -ترسیم رایانه ای  - درس مشترک  شاخه های  فنی و حرفه ای

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری