با وجود مشاهده کرونا، پروازهای ماهان به چین ادامه دارد

درحالیکه ویروس کرونا در ایران هم قربانى گرفته است، پروازهاى هواپیمایى ماهان همچنان به چین ادامه دارد! جمعى از کلینر هاى فرودگاه امام خمینى، از اینکه مجبورند پس از ورود هواپیماهاى ورودى از چین، داخل هواپیما را مرتب و تمیز کنند، ابراز نگرانى مى کنند. با وجود اینکه بسیارى از کشورها، پرواز به کشور چین را کاملاً لغو کرده اند، پروازهاى ایران به چین همچنان برقرار است.

با وجود مشاهده کرونا، پروازهای ماهان به چین ادامه دارد

پروازها

ارسال نظر

آخرین خبر ها