تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰

کره‌جنوبی به‌ دنبال نفوذ در خاورمیانه

در دهه اخیر کره‌ جنوبی همواره در پی گسترش تعاملات خود با کشورهای خاورمیانه بوده است؛ تعاملاتی که در سال‌جاری میلادی به اوج خود رسیده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، درحال‌حاضر کره‌جنوبی قـراردادی ۵/ ۳میلیـارد دلاری در حـوزه نظامـی با امارات امضـا کـرده، بـر توسـعه همـکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـا در حـوزه انـرژی بـا عربسـتان و امـارات متمرکـز شـده و مصـر را به‌عنوان دروازه حضـور گسـترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تـر در آفریقـا تعریـف کـرده اسـت.

این رویدادها که به‌دنبال سفر اخیر رئیس‌جمهور کره‌جنوبی به سه کشور مصر، عربستان و امارات رخ داده است؛ از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان از نفوذ کره‌جنوبی در خاورمیانه می‌دهد. این کارشناسان در جدیدترین پایش تحولات منطقه مطرح می‌کنند که سـفر اخیـر رئیس‌جمهور کره‌جنوبـی بـه امـارات، عربسـتان و مصـر طیفـی از موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـای تجـاری و اقتصـادی را بـه‌همـراه داشـته است. افـزون بـر ایـن کره ‌قـراردادی ۳/ ۵میلیـارد دلاری بـرای فـروش سیسـتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـای دفـاع ضد‌موشـک بـه امـارات امضـا کـرد. ایـن نخسـتین قـرارداد دفاعـی مهـم میـان یـک کشـور آسـیایی و کشـورهای خلیج‌فارس اسـت.

فراتـر از ایـن قـرارداد، در سـطح کلان کره‌جنوبـی و شـورای همـکاری خلیج‌فارس بـرای احیـای مذاکـرات موافقت‌نامه تجـارت آزاد میـان طرفیـن، بـه توافـق رسـیدند. مذاکـرات مربـوط بـه موافقت‌نامه تجـارت آزاد میـان شـورای همـکاری خلیج‌فارس و کره‌جنوبـی در سـال۲۰۰۷ آغـاز شـد و پـس از سـه دور مذاکـره در سـال۲۰۰۹ شـورای همـکاری خلیج‌فارس ایـن مذاکـرات را متوقـف کـرد. اکنـون دو‌طـرف بـرای احیـای مذاکرات توافــق کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انــد.

 واردات نفــت از خلیج‌فارس بــرای شرکت‌های پالایشــگاهی کره‌جنوبــی به‌طور فزاینــده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هزینه‌بــر می‌شود. تعرفـه دولـت کره ‌بـرای واردات مشـتقات نفتـی از خاورمیانـه ۳‌درصد اسـت کـه در صـورت امضـای موافقت‌نامه تجـارت آزاد ایـن تعرفـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـا از بیـن خواهـد رفـت. از طرفـی کره‌جنوبـی دسترسـی گسـترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری بـه بـازار کشـورهای شـورای همـکاری خلیج‌فارس خواهـد داشـت.

در گام نخسـت رئیس‌جمهور کره‌جنوبـی راهـی امـارات شـد و در اکسـپو۲۰۲۰ شـرکت کـرد. در ایـن سـفر موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـای مختلفـی میـان شرکت‌های کـره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و همتایـان اماراتـی به‌ویژه شـرکت ملـی نفـت امارات منعقـد شـد. یکـی از ایـن موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـا، طرحـی مطالعاتـی بیـن شـرکت ملـی نفـت کره ‌و شرکت‌های اماراتـی بـرای تولیـد هیـدروژن اسـت تـا زمینـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـا را بـرای همـکاری طرفیـن در ایـن حـوزه فراهـم کند. در گام بعـدی رئیس‌جمهور کره‌جنوبـی راهـی عربسـتان شـد. در این سـفر نیـز چندیـن موافقت‌نامه اقتصادی میـان طرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـا بـه امضـا رسـید. یکی از توافقات دو کشور درخصوص توافـق دوجانبـه بـرای تولیـد هیـدروژن‌‌سـبز است.

هیـدروژن‌سـبز از انـرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـای تجدیدپذیـر به‌ویژه انـرژی خورشـیدی و بـادی تولیـد می‌شود. هـدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گـذاری دو کشـور، همـکاری در ایجـاد اکوسیسـتم هیـدروژن بـه‌صـورت مشـترک اسـت. از یک‌سو کره‌جنوبـی در راسـتای رسـیدن بـه هـدف کربـن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایـی از اقتصـاد خـود نیازمنـد منابـع هیدروژنـی اسـت و از طـرف دیگـر عربستان‌سعودی در پـی اسـتفاده از هیـدروژن به‌ویژه در صنعـت حمـل و نقـل اسـت.

توافق دیگر درخصوص این است که شــرکت ســرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گــذاری عربستان‌سعودی بــا شــرکت سامســونگ توافقــی بــرای بهــره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیــری از فناوری‌های جدیــد در زیرساخت‌های عربستان‌سعودی امضــا کــرد.

سومین توافق به امضا شــرکت آرامکــو بــا شــرکت کره‌جنوبــی ElectricPowe بــرای مطالعــات امــکان‌ســنجی سـرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در حوزه آمونیاک‌آبی و هیــدروژن برمی‌گردد.

اما چهارمین توافق بر سر این است که شـرکت سـرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری صنعتـی عربسـتان و شـرکت صنایـع سـنگین کره‌جنوبـی موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بـرای ایجـاد کارخانـه پیشـرفته تولیـد فولاد با ظرفیـت ۸۳‌هـزار تـن در سـال امضـا کنند.

 برمبنای این گزارش عربستان‌سعودی مهم‌تریـن شـریک نفتـی کره‌جنوبـی در خاورمیانـه محسـوب می‌شود. در سـال۲۰۲۱ ایـن کشـور ۳۰‌درصد از واردات نفـت کره‌جنوبـی را تامین کـرده اسـت.  رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در ادامه سفرهایش در مصر بـا دولـت سیسـی بـرای انجـام مطالعـات مشـترک جهـت موافقت‌نامه تجـارت آزاد بـه توافـق رسـید. این توافقـی مقدماتـی بـرای ارائـه وام یک‌میلیارد دلاری از سـوی کره ‌بـرای توسـعه زیرساخت‌های مصـر بود. از نگاه تحلیلگران موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایـی کـه در ایـن سـفر رئیس‌جمهور کره‌جنوبی با کشورهای هدفش امضـا کرده، نشان می‌دهد کـه کره‌جنوبـی در پـی حضـور قـوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تـر در خاورمیانـه اسـت.   

منبع: دنیای اقتصاد
این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها