کد خبر 429827

اقتصاد‌آنلاین گزارش می‌دهد؛

علت شیوع کرونا از زبان تهرانی‌ها/ چند درصد مردم تمایل دارند به کار بازگردند؟

طبق بررسی‌ها زﻧﺎن ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان کرونا را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن آن را ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻲ‌ داﻧﻨﺪ.

به گزارش اقتصادآنلاین، ﻣﻮج ﺳﻮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻛﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻃﺮاﺣﻲ و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت توﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ اﻓﻜﺎرﺳﻨﺠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮان(اﻳﺴﭙﺎ )از 16 تا 19 ﻓﺮوردﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 1023 ﻧﻔﺮ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪﺻﻮرت  ﺗﻠﻔﻨﻲ و در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ  ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﻳﺖ مردم از ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮداری و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺮدم درﺑﺎره ﭘﺎﻳﺎن اﭘﻴﺪﻣﻲ اﺳﺖ.

   ﻋﻠﻞ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ

در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.  زﻧﺎن ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان آن را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﻛﺮوﻧﺎ را ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻲ‌ داﻧﻨﺪ. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻬﺮ اﻟﻬﻲ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ وﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ازﻧﻈﺮ  ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪارد .

1

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‌دﻫﺪ 51  درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﻧﮕﺮاﻧﻲ زﻳﺎدی در ﻣﻮرد اﺑﺘﻼی ﺧﻮد ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ  دارﻧﺪ و  29درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮج اول ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻪاﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻣﻴﺰان  نگراﻧﻲ اﻓﺮاد از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲﺷﺎن را « کم»  اﻋﻼم کرده‌اﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

2

ﻛﺮوﻧﺎ ﻳﺎ ﻛﺴﺐوﻛﺎر؟

 ﻳﻚ دوراﻫﻲ ﻣﻬﻢ اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺎن ﺷﺮوع ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮوﻧﺎﺳﺖ .از ﻣﺮدم ﺗﻬﺮانﺳﺆال ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ  ﻣﺮدم ﺳﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺮدم ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﺎ ﻣﻬﺎر ﻛﺮوﻧﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﺳﻪﭼﻬﺎرم ﻣﺮدم موافق ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ در ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق‌ ﺑﮕﻴﺮان ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و  خصوصی بالای  80  ﺑﺎﻻی درﺻﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺪود 68 درﺻﺪ اﺳﺖ.

3

ﺗﺎب‌آوری اﻗﺘﺼﺎدی خانواده

ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﺷﻬﺮ، ﺣﺪود 70 درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن گفته‌اﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﻻن از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ ﻳﺎﻧﻬﺎیتا یکی دو ماه دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧﻨﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. در ﺑﻴﻦ گروه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮان ﻧﮕﺮان ﺗﺪاوم ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ زندگی‌‌شانﻫﺴﺘﻨﺪ؛  50درصد از آن‌ها گفته‌اند بیش از 5 ماه دوام می‌آورند.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻴﺎن گروه‌های ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻛﻪ  50 درﺻﺪﺷﺎن اﻋﻼم  کرده‌اند همین الان هم از نظر اقتصادی مشکل دارند.

4

اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  

  در 16درصد از خانوارهای تهرانی ﺗﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در 58درﺻﺪ اﻳﻦ خانواده‌ﻫﺎ ﺗﻨﺶ ﻣﻴﺎن  زن و ﺷﻮﻫﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و 46 درﺻﺪ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺶ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان را تجربه کرده‌اند.

5

اعتماد به آمار رسمی

48درﺻﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﺑﺘﻼ و ﻓﻮت ﻛﺮوﻧﺎ  در ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻳﻴﻦ،  25 درﺻﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 27درﺻﺪ زﻳﺎد اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎد ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ در ﺳﻪ ﻣﻮج ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ روﻧﺪی ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

6

رﺿﺎﻳﺖ از دوﻟﺖ

 رﺿﺎﻳﺖ از دوﻟﺖ و دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ در ﻃﻮل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻣﻮج ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از  65 درﺻﺪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ 46 درﺻﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

7

رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﻬﺮداری

 27  درﺻﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮداری در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻛﺮوﻧﺎ زﻳﺎد و  37درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻬﺮداری در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن دو ﻣﻮج ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ در ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب (ﺧﻂ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب) ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد.

8

بیشتر بخوانید
ارسال نظر