کد خبر 528839

گمرک ایران؛

بیش از ۵.۶میلیون دوز انواع واکسن از گمرک ترخیص شده است

بر اساس اعلام رسمی گمرک ایران تا کنون بیش از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار دوز انواع واکسن از گمرک ترخیص شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مهرداد جمال ارونقی در مکاتبهای با رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد، ﺿﻤﻦ اﯾﻔﺎد آﻣﺎر واﮐﺴﻦ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ورود و ﺗﻌﺪاد دوز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:  15از ﺗﺎرﯾﺦ   /11 2 ﻟﻐﺎﯾﺖ 1399/  8  /02 (ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ واﮐﺴﻦ وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره (وارد 14) ، 1400/  ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﭘﺲ از اقدام ﻓﻮری ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. 

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر