{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 404817

رفتار مشکوک مرد جوان که داخل یک پراید بود سبب شد ماموران گشت شبانه در مشهد به وی شک کنند و متهم به دام بیفتد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رکنا، تیم گشتى پلیس، کلانترى محمد حسن سیرجانی مهرگان مشهد را براى رصد و پایش حوزه استحفاظى خود ترک کــرد

شــب از نیمه گذشته بود و تردد خودروها و عابران در خیابان رسالت به حداقل رســیده بود. در این میان رفتار مشکوک مردى جوان که داخل یک خودروى ســوارى پراید به دنبال چیزى بود، نظر مأموران گشتى کلانترى را به خود جلب کرد.

خودروى پلیس هنوز به سوارى پراید نزدیک نشده بود که مرد جوان همانند جن زده ها خــودش را از پراید بیرون انداخت و به طرف یکى از خیابان هاى فرعى شروع به دویدن کرد.

با فرار این فرد مشکوک بلافاصله مأموران دست به کار شدند و به تعقیب او پرداختند اما کمى جلوتر که امکان تعقیب متهم با خودرو وجود نداشت ضابطان قضایى را بر آن داشت تا با پاى پیاده به تعقیب مرد جوان ادامه دهند.

مرد مشکوک از کوچه اى به کوچــه دیگرى مى زد تا شــاید بتواند از دید مأموران پلیس مخفى بشود اما مجریان قانون مصرانه او را دنبال مى کردند.

افســران پلیــس وقتــى دیدند که اخطار هاى ایست آن ها کارساز نیست با استفاده از قانون به کار گیرى اسلحه دســت به قبضه ســلاح خود شدند و ابتدا چند تیر هوایى شــلیک کردند تا شاید متهم دســت از فرار بکشد و خود را تســلیم کند اما بــا وجود این شلیک ها مرد جوان همچنان به فرارش ادامه مى داد.دیگر جاى درنگ نبود و مأموران باید هرطور که مى شد جلوى این فــرد مشــکوک را مى گرفتند از همین رو یکى از ضابطــان قضایى به سمت متهم نشــانه روى و با چکاندن یک تیر او را از ناحیه پا زخمى کرد .

مرد مشکوک با اینکه پایش جراحت شــدیدى برداشــته بود اما همچنان به ایــن در و آن در مى زد تــا به دام پلیس نیفتد ولى دیگر کارش به پایان رسیده بود و جایى براى گریز نداشت. مجریان قانــون بالاخره ایــن فرد را دستگیر و موضوع را به اورژانس اعلام کردند.متهم جوان پس از حضــور مأموران امدادى تحویل تکنسین هاى اورژانس شد و با هماهنگى قضایى و به صورت تحت الحفــظ به بیمارســتان انتقال یافت.

فرمانده انتظامى مشــهد ضمن تأیید این خبر به بیان دیگر ابعاد آن پرداخت و گفت: مرد دســتگیر شده از سارقان حرفه اى لوازم داخل خودرو در منطقه کلانترى مهرگان اســت که از چندى پیش گزارش هاى بســیارى علیه او در کلانترى با موضوع ســرقت مطرح شده است.به گفته ســرهنگ عبــاس صارمى ســاداتى حال عمومى متهم مطلوب گــزارش شــده و تحقیقــات پس از بهبودى کامــل، از او ادامــه خواهد داشت. این مقام مســئول ادامه داد: پرونده متهم دستگیر شده در کلانترى مهرگان تشکیل شده و جزئیات آن در اختیار مقام قضایى قرار گرفته است.

ساداتى در پایان از شهروندان خواست که پس از توقــف و یا پــارک کردن خودروشــان در محل هــاى عمومى از قبیل کوچه و خیابان، از گذاشــتن لوازم، مدارک، کیف دســتى و ... جدا خوددارى کنند چــرا که وجود آن ها نظر سارقان را به خود جلب مى کند و احتمال دستبرد به وسیله نقلیه شان را افزایش مى دهد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری