{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مردم شهر پارادایس انتظار داشتند در این شهر زندگی خوبی را تجربه کنند. این شهر به بهشتی برای بازنشستگان تبدیل شده بود تا…

عناوین بیشتر