کد خبر 461261

مجموع درآمدهای صنعت تامین سرمایه در جهان چهار درصد افت کرد

مجموع درآمدهای صنعت تامین سرمایه ازکارمزدهای دریافتی در کل جهان در سال ۲۰۱۹ نســبت به ســال گذشــته میلادی حدود چهار درصد افت داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، کاهشی که مناقشات تجاری چین و آمریکا رامی توان یکی از دلایل اصلی آن برشمرد.

همچنین سهم منطقه خاورمیانه و آفریقا از مجموع درآمدهای صنعت تامین سرمایه به حدود 2 درصد رسیده  و رشدی معادل 34 درصد نسبت به دوره مشابه گذشته از خود نشان داده است.

عمده خدمات ارائه شــده در صنعــت تامین ســرمایه در دنیا درچهار حوزه ادغام و تملک،خدمات مربوط بــه اوراق بدهی،خدمات انتشار اوراق سرمایه ای و خدمات مربوط به اعطای وام بــوده که خدمات مربوط به اوراق بدهی بیشترین درآمد رابرای این صنعت به ارمغان آورده است.

16

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری