{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 435206

براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌هـا و مؤسسـات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجمـوع سـپرده‌های آنهـا در همان استان کمتر از ۵۰درصد ‌باشد، موظفند تا پایان سـال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰درصد ارتقاء دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است، ضوابط جدیدی برای مصرف سپرده‌ها در هر استان تعیین شده است.

در این بخشنامه خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده است: همان‌گونه که مستحضرند؛ در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد، لذا در عین حال کـه بایـد ضـمن رعایت و نظرداشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع، نسبت به تأمین مالی طرح‌های ملی و تکالیف بودجـه‌ای اهتمـام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه‌ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد.

این در حالی است که وفـق مکاتبـات متعـدد واصله از مقامات عالی استان‌های مختلف به ویژه مناطق کمتر برخوردار، تخصـیص منـابع در برخـی اسـتانها بـا منـابع سپردهای تجهیز شده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربـانکی بخـش انـدکی از منابع سپردهای جمع‌آوری شده در استان‌ها را به صورت تسهیلات در استان متبوع مصروف نموده‌اند.

بـر همـین اسـاس، مراتب در جلسه مورخ /١/٢٥ ١٣٩٩ هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران مطـرح و بـه شـرح ذیـل اتخاذ تصمیم شد:

١- با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سـنواتی، بانک‌هـا و مؤسسـات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجمـوع سـپرده‌های آنهـا در همان استان کمتر از ٥٠ درصد می‌باشد، موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سـال ١٤٠٠ ، نسبت مذکور را به حداقل ٥٠ درصد ارتقاء بخشند. به‌گونه‌ای که حداقل ٥٠ درصد منـابع سـپردهای قابـل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد.

٢- به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توصیه می‌گردد اختیـارات واحـدهای اسـتانی خـود را در زمینـه تخصیص منابع با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش داده و نمایندگان واحدهای استانی بانک‌هـا و مؤسسات اعتباری غیربانکی به صورت فعال در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها مشارکت کنند.

با عنایت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ١٤٩١٥٣ ٩٦ /مورخ ٥/١٦ /١٣٩٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری