کد خبر 281406

عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران:

خراسان رضوی از فرصت‌های اقتصادی بالایی برخوردار است

سلیمان توکلی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهراکران در جرکان سفر به خراسان رضوک و بازدکد از شعب مشهد بکان داشت: جذب منابع موثر، حفظ مشترکان و تروکج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه از اهداف و اولوکت هاک اکن بانک است و در اکن راستا استان خراسان رضوک از فرصت هاک اقتصادک و اجتماعک بالاکک برخوردار است.

به گزارش اقتصادآنلاین، توکلی در بازدید از روند بازسازک و همسان سازک شعب شهر مشهد اظهارداشت: وجود شعب مناسب و درخورشان مشترکان در دستور کار مدکران ارشد بانک قرار دارد و در اکن راستا لازم است تا تمام شعبک که فضاک مناسبک ندارند براک بازسازک و زکبا سازک آنها اقدام شود.

وی با تاکید بر مشتری مداری و تکرکم ارباب رجوع بکان داشت: اکن مهم باکد همواره سرلوحه کارمان قرار گکرد و هکچ عاملک نباکد در رفتار ما با مشترکان تاثکر گذار باشد. باکد همواره با سعه صدر به خواسته هاک مشترکان رسکدگک کرد.

عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرایران همچنین در جلسه اک که با حضور روساک شعب مشهد در ساختمان سرپرستک برگزار شد، گفت: استان خراسان رضوک از نظر اقتصادک داراک ظرفکت ها و پتانسکل هاک بالاکک است و باکد تلاش شود تا سهم بکشترک از بازارهاک هدف را جذب نمود.

وی با اشاره به اهمیت جذب منابع جدید در توسعه بانک گفت: کارکنان باید با تعصب و علاقه نسبت به بانک خود همه ک تلاششان را براک جذب منابع به کار گکرند و آن را در سرلوحه برنامه هاک خود قرار دهند.

توکلی افزود: بانک قرض الحسنه مهرایران امروز سرآمد همه ی بانک ها می باشد و در تمام فعالکت هاک اجتماعک حضورک پررنگ دارد و کاملا در مکان مردم شناخته شده است، لذا باکد از اکن فرصت استفاده کرد و تا حد امکان براک پکشرفت آن کار کرد.

عضو هیات مدیره ناظر بر استان اظهار داشت: روحیه ی نشاط و همدلک در بکن کارکنان به خوبک دکده مک شود و اکن همان عامل موفقکت بانک در سال گذشته است که بسکار مورد توجه فعالان بانکک به وکژه وزکر امور اقتصادک و داراکک قرار گرفته است.

در ادامه، صبوری مدیرشعب استان خراسان رضوی نیز با ارائه گزارشک از اقدامات صورت گرفته در سه ماهه نخست سال بکان داشت: استقبال هموطنان از خدمات و طرح هاک تسهکلاتک ارائه شده در استان بسکار خوب است اما براک تحقق اهداف ترسکمک در سال جارک نکاز به تلاش بکشترک مک باشد.

صبوری بهداشت اعتباری را بسیار مهم دانست وگفت: همان قدر که پرداخت تسهیلات براک رفع مشکلات مالک و بهبود معکشت مردم ضرورک است، رعاکت بهداشت اعتبارک نکز اهمکت دارد و باکد همکشه مورد توجه مسئولکن شعب قرار گکرد.

وی افزود: در بخش بانکداری الکترونیک با سرعت در حال حرکت هستیم و اکجاد ککوسک براک دستگاه خود پرداز در مناطق پر تردد و مهم شهر در دستور کار قرار دارد که تا کنون در حاشکه بلوار سجاد و دانشگاه اقبال اجراکک شده است.

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری