کد خبر 479745
با هدف حفظ نیروهای کار و ایجاد مشاغل:

بسته‌های جدید اشتغال وزارت کار تدوین می‌شود

بسته‌های جدید توسعه اشتغال با هدف حفظ نیروهای کار و ایجاد مشاغل جدید با کمترین هزینه از سوی وزارت کار در حال تدوین است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، وزارت کار ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر و توسعه اشتغال برنامه های مختلفی را در دستور کار دارد که طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی درﻣﺤﯿﻂ واقعی کسب و کار، یارانه دستمزد و برنامه ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد از جمله آنها به شمار می رود.

حفظ نیروی کار و مشاغل جدید رویکرد وزارت کار

این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﻮد و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ، ارائه کمکهای ﺑﻼﻋﻮض، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش با استفاده از کمکهای فنی و اعتباری و منابع سرمایه ای در حوزه های مختلف ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار و جدید در قالب ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ، ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ارزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ منجر می شود.

عیسی منصوری معاون اشتغال وزیرکار می گوید: اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اعم از ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا است و وزارت کار از برنامه های اجرایی مبتنی بر الگوهای توسعه در استانها که در جهت تحقق اهداف اشتغال ارائه شود، حمایت می کند.

وی از تدوین بسته های جدید اشتغال با کمترین هزینه ایجاد خبر داده و می گوید: مجموعه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫای وزارت کار با تدوین بسته های جدید در جهت اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دنبال می شود و هدف از اجرای آن، اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در بازار کار، تعادل در عرضه و تقاضای بازار و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ تقویت و ایجاد مهارتهای جدید است.

منصوری درعین حال از مکاتبه با ریاست جمهوری به منظور افزایش دوره مشارکت تسهیلات روستایی از دو سال به سه سال خبر داده و می گوید: تنفس تسهیلات اشتغال روستایی باید افزایش پیدا کند و برای تحقق این امر برنامه ریزی های لازم را آغاز کرده ایم.

هزینه اشتغال طرح یارانه دستمزد کمتر از ۱۰ میلیون تومان

به گفته معاون وزیر کار، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ایجاد هر ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ بین ۳۰ ﺗﺎ ۳۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل است و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫﺎیی همچون معافیت ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل گذشته کمتر از ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل ﺑـﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در بخشهایی همچون صنعت و خدمات پایین تر است.

 بر اساس این گزارش، تخصیص یارانه به فعالیتهای مهارت آموزی و کارورزی از دیگر طرح های در دست اجرای وزارت کار به شمار می رود که مشوق های بیمه ای برای آن پیش بینی شده است.

در این طرح مدت زمان قراردادهای کارورزی به سه ماه کاهش پیدا کرده است. اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﺎرورزی و ﻣﻬـﺎرت آﻣـﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷـﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر و شغل اولی می شود نیز صادق است.

بر اساس این گزارش، معاونت اشتغال وزارت کار در هفته های اخیر از تدوین بسته اشتغال کرونایی خبر داد که به موجب آن درحوزه مشوق های بیمه ای و یارانه دستمزد به منظور حفظ اشتغال خرد در بنگاهها، کارفرمایان مورد حمایت مالی قرار می گیرند.

ارسال نظر