شاکری؛

راه درست مخالفت با هیات ۷ نفره، مخالفت با اصل خصوصی سازی است

یک پژوهشگر مالیه حکمرانی گفت: راه درست مخالفت با هیات ۷نفره، مخالفت با اصل خصوصی‌سازی است.

 راه درست مخالفت با هیات ۷ نفره، مخالفت با اصل خصوصی سازی است

مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانی در توییتی نوشت: راه درست مخالفت با هیات ۷نفره، مخالفت با اصل خصوصی‌سازی است. وقتی امکان واگذاری سلب شود، از قضا بسیاری از اختیارات و مصونیت‌های موجود در مصوبه بسیار هم مفید است.

 راه درست مخالفت با هیات ۷ نفره، مخالفت با اصل خصوصی سازی است

ارسال نظر
ارسال نظر