صادق الحسینی؛

حسرت مردم از شکاف رفاه با کشورهای همسایه بحران ناکارآمدی و مقبولیت ایجاد می کند

صادق الحسینی با اشاره به این که رشد اقتصادی ناچیز دهه اخیر از بعد از کودتای ۱۳۳۲ بی سابقه بوده نوشت: این هم نشانه سفره مردم است، هم عامل عقب‌ماندگیست.

حسرت مردم از شکاف رفاه با کشورهای همسایه بحران ناکارآمدی و مقبولیت ایجاد می کند

صادق الحسینی، اقتصاددان نوشت: از بعد از کودتای ۱۳۳۲ هیچ دهه‌ای به اندازه دهه اخیر ⁧ رشداقتصادی⁩ ده‌ساله ایران آنقدر ناچیز نبوده.

‌این بدترین اتفاقیست که میتواند بیفتد: هم نشانه سفره مردم است، هم عامل عقب‌ماندگیست، هم سبب حسرت مردم از دیدن شکاف رفاه با کشورهای همسایه که بحران ناکارآمدی و مقبولیت را ایجاد میکند.

توییتر

 

ارسال نظر