مرکز آمار گزارش داد؛

سهم بیشتر تورم ماهانه خدمات در مقایسه با خوراکی ها / فشار سنگین تورم خوراکی ها بر دهک‌های پایین تر

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کل کشور در مهر ماه، ۰.۸ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت.

سهم بیشتر تورم ماهانه خدمات در مقایسه با خوراکی ها / فشار سنگین تورم خوراکی ها بر دهک‌های پایین تر

به گزارش اقتصاد آنلاین، نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در مهر ماه ١٤٠١، برابر ۴۸.۶ درصد است که نسبت به ماه گذشته (۴۹.۷ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

محدوده تغییرات تورم نقطه‌ای در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶۸.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۷ درصد برای دهک اول است.

همچنین اطلاع مذکور درمورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز بین ۳۴.۲ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۷ درصد برای دهک دهم است.

همچنین نرخ تورم ماهانه کل کشور در مهرماه ۱۴۰۱، ۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه گذشته (۲.۲ درصد)، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

محدوده تغییرات تورم ماهانه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۲.۲ درصد برای دهک اول تا ۲.۳ درصد برای دهک دهم است.

همچنین اطلاع مذکور درمورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز بین ۳.۲ درصد برای دهک دهم تا ۳.۷ درصد برای دهک اول است.

بر اساس این گزارش، سهم تورم ماهانه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» از کل تورم خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱، ۰.۹۳ درصد می‌باشد که این عدد، برای دهک اول ۱.۳۵ درصد و برای دهک دهم ۰.۵۹ درصد است. 

سهم تورم ماهانه گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» از کل تورم‌ خانوارهای کشور در مهرماه  ۱۴۰۱ نیز ۲.۰۳ درصد می‌باشد که از این بین، سهم دهک اول ۱.۳۹ درصد و سهم دهک دهم ۲.۳۸ درصد است.

موضوعی که نشان دهنده این است که اثرات تورمی گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در دهک‌های پایین‌تر جامعه و اثرات تورمی گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در دهک‌های بالاتر جامعه بیشتر احساس می شود.

ارسال نظر