بر اساس گزارش مرکز آمار؛

از هر ۱۰۰۰ نفر در سن کار فقط ۴۰۴ نفر به دنبال پیداکردن شغل مناسب/ بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۷ با ۴۴.۵درصد

بر اساس آخرین گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

از هر ۱۰۰۰ نفر در سن کار فقط ۴۰۴ نفر به دنبال پیداکردن شغل مناسب/ بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۷ با ۴۴.۵درصد

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس آخرین گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران از سال ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۴۰.۹درصد در زمستان ۹۹ به ۴۰.۴درصد در زمستان ۱۴۰۰ کاهش یافته است. به عبارتی دیگر این آمار نشان دهنده این است که در ایران به صورت معمول از هر ۱۰۰۰نفر در سن کار فقط ۴۰۴ نفر به دنبال پیداکردن شغل مناسب است.

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر تا پاییز ۹۹ بالاتر از ۴۱درصد بوده و در سال ۹۷ به ۴۴.۵درصد رسیده است.

این نرخ با یک روند کاهشی در زمستان ۹۹ به ۴۰.۹درصد رسیده و پس از آن دوباره با یک روند افزایشی در بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۱.۴ درصد و ۴۱.۱درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در نقاط روستایی با یک کاهش محسوس از ۴۷.۴درصد در سال ۹۶ به ۴۱.۸درصد در زمستان ۱۴۰۰ رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی در میان مردان روستایی در زمستان ۱۴۰۰، ۷۰.۷درصد و در میان زنان روستایی ۱۳.۳درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در نقاط شهری با یک کاهش ۳.۲واحد درصدی از ۴۳.۲درصد در سال ۹۶ به ۴۰درصد در زمستان سال گذشته رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی در میان مردان شهری در زمستان ۱۴۰۰، ۶۷.۲درصد و در میان زنان شهری ۱۲.۶درصد بوده است.

به منظور بررسی بهتر اثر جمعیت فعال در تحلیل‌های بازار کار، نسبتی تحت عنوان نرخ مشارکت تعریف می‌شود که از تقسیم جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار بدست می‌آید. 

ارسال نظر