کد خبر 527745

بر اساس تصویب هیات دولت؛

حد نصاب معاملات۱۴۰۰ مشخص شد / نصاب معاملات کوچک ۶۵میلیون تومان

بر مبنای مصوبه جدید هیات دولت، معاملات کوچک، معاملاتی‌اند که مبلغ معامله تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، تعیین نصاب معاملات سال 1400 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات بر اساس تصویبنامه شماره 17809/ت58769هـ مورخ 21/2/1400 هیات وزیران انجام شد.
هیات وزیران در جلسه 19/2/1400 به پیشنهاد شماره 18667/56 مورخ 8/2/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:
1- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (650.000.000) ریال باشد.
ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (6.650.000.000) ریال تجاوز نکند.
پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (6.650.000.000) ریال باشد.
2- نصاب معاملات موضوع بند (1) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر