اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

کدال‌نگر ۱ اردیبهشت۱۴۰۰ / شپلی به سود نشست

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند. پخش البرز ٣۴٣میلیارد تومان در فروردین درآمد داشت. قجام در ٩ماهه برای هر سهم ۲۸تومان زیان داشت.

اقتصادآنلاینهانا پاکمند؛ کدال‌نگر ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

افزایش سرمایه

«خبهمن»: شرکت گروه بهمن اعلام نمود ر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٣٩٩/١٢/٢۵  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠میلیون ریال به‌مبلغ ١٣۴,۶٣٧,٩۶٧میلیون ریال (۱۲۴۶درصدی) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

«ولشرق»: هیات مدیره لیزینگ ایران و شرق افزایش سرمایه ٢٣٣درصدی این شرکت از محل را به تصویب رساند.

«سهرمز»: شرکت سیمان هرمزگان اعلام نمود  پیرو مصوبه ۶۴٩ مورخ ١ اردیبهشت ماه ١۴٠٠ هیات مدیره، افزایش سرمایه از مطالبات و آورده نقدی، سود انباشته و نیز تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای و نیز اصلاح ساختار مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

اطلاعیه‌ها

«شپلی»: چند تن از نمایندگان اصفهان در نامه ای خطاب به وزیر صمت از وی خواستند شرکت «شپلی» در اختیار هیات اجرایی بماند و هیات مدیره قانونی منتخب مجمع این شرکت را اداره نکنند.

«شصفها»: ٧.۴١درصد سهام پتروشیمی اصفهان از شرکت فولاد ماهان سپاهان, شرکت بازرگانی فیروز صفه سپاهان, شرکت فروگاز اصفهان و خانم عتیقه چیان به شرکت پالایش نفت اصفهان انتقال یافت.با این خرید ٧.۴١درصد، مالکیت «شپنا» در پتروشیمی اصفهان به ۴١.۵درصد رسید.

«کگهر»: مجمع سنگ آهن گهر زمین با حضور حداکثری سهامدارن تشکیل شد. این مجمع به ازای هر سهم ١٧٠تومان معادل ٩١درصد سود شرکت را تقسیم کرد.

«شکربن»: شرکت کربن ایران در خصوص رای رد تجدید نظرخواهی شعبه چهلم تعزیرات حکومتی توضیحات مهمی منتشر نمود.شرکت پالایش نفت بندرعباس اعلام نمود از ابتدای سال ١۴٠٠ طرح افزایش ظرفیت خوراک نفت خام سنگین به میزان حداکثر ٣٠ هزار بشکه در روز به بهره بردای کامل رسیده است.

«سکارون»: شرکت سیمان کارون از افزایش نرخ فروش محصولات خود خبر داد.

صورت‌های مالی و گزارش‌های ماهانه

«شپلی»: شرکت پلی اکریل ایرا، در ۳ ماهه  ۱۲۶ ریال به ازای هرسهم سود محقق کرد و بالاخره به سود نشست. این شرکت بورسی ۷۰۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۴۹ میلیارد ریال سود خالص به ثبت رساند.

 «شرنگی»: شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین اعلام نمود  با توجه لزوم بازارگردانی سهام، این شرکت اقدام به عقد قراردادبازارگردانی سهام با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار نموده است. این قرارداد از تاریخ شروع بازارگردانی حداکثربه مدت ٣۶۵روز می باشد و آورده نقدی سرمایه‌گذار جمعا به مبلغ ١٢۶,٨٠٨میلیون ریال شامل ٣٠میلیارد ریال وجه نقد و ۴٠٠٠٠٠سهم شرکت صنعتی وشیمیایی رنگین می باشدکه مبلغ ٩۶٨٠٨میلیون ریال تقویم شده است.

«وسین»: شرکت بیمه سینا در ١٢ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۳۴۴تومان سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۵٣۴درصدی داشته است.

«شگل»: شرکت گلتاش در ٣ماهه منتهی به اسفند ٩٩ با سرمایه ٢۶٠میلیارد تومان برای هر سهم ۱۱تومان سود محقق کرد. درآمدهای عملیاتی در این دوره ۴۴درصد جهش داشته است.

«غدام»: شرکت خوراک دام پارس در ٣ماهه نخست سود و زیانی نداشت و درآمدهای عملیاتی در ٣ماهه نخست ١١میلیارد تومان ثبت شده است.

«سخواف»: شرکت سیمان مجد خواف در ١٢ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٩ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل ٢٣درصد کاهش داشت.

«چنوپا»: شرکت نئوپان، در ۶ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴۱۰تومان سود محقق کرد که در دوره مشابه قبل ۴۱تومان زیان بود.

«قهکمت»: شرکت قند هکمتان در ۶ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٣٠تومان سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٢درصدی داشته است.

«پخش»:  شرکت پخش البرز در ١ماهه منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ٣۴٣میلیارد تومان درآمد داشت.

«ولشرق»: شرکت لیزینگ ایران و شرق در ۴ماهه منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ١٨ میلیارد تومان درآمد داشت که ۴میلیارد تومان در فروردین ماه تحقق یافته است.

«سخزر»: شرکت سیمان خزر در ١ماهه منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ٣٣میلیارد تومان درآمد داشت.

«غاذر»: شرکت کشت و صنعت پیاذر در ١ماهه منتهی به فروردین ١۴٠٠ بیش از دو میلیارد تومان درآمد داشت.

«ولنوین»:  لیزینگ اقتصاد نوین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ماه ٩٩ برای هر سهم خود ٣٧تومان سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣۶درصد رشد داشت.

«قجام»: شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام در ٩ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٨۴ ریال تومان زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل افزایش ٢۵٣درصدی زیان داشته است.

«زگلدشت»: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ با سرمایه ٧٠میلیارد تومان برای  هر سهم ۵٩تومان سود محقق کرد، که با احتساب افزایش سرمایه، ٢۵درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.

«اتکام»: شرکت بیمه اتکایی امین در مدت ۴ماهه منتهی به فروردین حدود ١١٢میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی نمود.

«ساربیل»:  شرکت سیمان آرتا اردبیل در ۴منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ٧٠میلیارد تومان درآمد داشت.

«کرازی»: شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی  در ١ منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ٢۶میلیارد تومان درآمد داشت.

«چخزر»: شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٨٣تومان سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١۵۶درصدی داشته است.

«ساروم»: شرکت سیمان ارومیه در ١٢ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣۶٩تومان سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ١٨٢درصدی داشته است.

«سایرا»: شرکت ایرانیت در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۱۹تومان  زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٨٢درصدی داشته است.

«شلعاب»: شرکت لعابیران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٧ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۴۴درصدی داشته است.

«سغدیر»: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر در فروردین ماه حدود ١٢۵ میلیارد تومان فروش داشت.

«قشهد»: شرکت شهد در مدت ٧ماهه منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ٣٢۶میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

ارسال نظر