اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

کدال نگر ۹۹/۱۲/۴

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند.

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ کدال‌نگر ۴ اسفند ۱۳۹۹ به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

افزایش سرمایه

«وهور»: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور، اطلاعیه‌ای در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها  منتشر کرده‌است. افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰میلیون ریال به‌مبلغ ۶۶,۱۷۶,۲۸۳میلیون ریال در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

اطلاعیه‌ها

«وپارس»: بانک پارسیان، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در نظر دارد نسبت به فروش سهام خود در شرکت سرمایه گذاری پارسیان از طریق مزایده اقدام نماید.

صورت‌های مالی

«پتایر»: شرکت تولیدی ایران تایر، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش پتایردر بهمن ماه بیش از ۱۲۷میلیارد تومان فروش داشته است.

«ساینا»:شرکت صنایع بهداشتی ساینا، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش ساینا در بهمن ماه بیش از ۳۶میلیارد تومان فروش داشته است.

«خلنت»: شرکت تولیدی لنت ترمز ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش خلنت در بهمن ماه بیش از ۱۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«فروس»: شرکت فروسیلیس ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش فروس در بهمن ماه بیش از ۶۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«دشیمی»: شرکت شیمی دارویی داروپخش، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش دشیمی در بهمن ماه بیش از ۱۷میلیارد تومان فروش داشته است.

«غسالم»: شرکت سالمین، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش غسالم در بهمن ماه بیش از ۴۲میلیارد تومان فروش داشته است.

«فخاس»: شرکت مجتمع فولاد خراسان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش فخاس در بهمن ماه بیش از ۵۹۴میلیارد تومان فروش داشته است.

«فگستر»: شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش فگستر در بهمن ماه بیش از ۴۸میلیارد تومان فروش داشته است.

«غشاذر»: شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش غشاذر در بهمن ماه بیش از ۳۹میلیارد تومان فروش داشته است.

«کخاک»: شرکت صنایع خاک چینی ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کخاک در بهمن ماه بیش از ۴۶میلیارد تومان فروش داشته است.

«کلوند»: شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کخاک در بهمن ماه بیش از ۳۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«قاسم»: شرکت قاسم ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش قاسم در بهمن ماه بیش از ۴۱۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«شکربن»: شرکت کربن ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش شکربن در بهمن ماه بیش از ۷۲میلیارد تومان فروش داشته است.

«سرود»: شرکت سیمان شاهرود، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سرود در بهمن ماه بیش از ۵۶میلیارد تومان فروش داشته است.

«سبهان»: شرکت سیمان بهبهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سبهان در بهمن ماه بیش از ۴۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«خنصیر»: شرکت مهندسی نصیر ماشین، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش خنصیر در بهمن ماه بیش از هشت میلیارد تومان فروش داشته است.

«سصوفی»: شرکت کارخانجات سیمان صوفیان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سصوفی در بهمن ماه بیش از ۲۹میلیارد تومان فروش داشته است.

«هجرت»: شرکت پخش هجرت، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش هجرت در بهمن ماه بیش از ۳۶۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«دفرا»: شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش دفرا در بهمن ماه بیش از ۲۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«زگلدشت»: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش زگلدشت در بهمن ماه بیش از ۲۱میلیارد تومان فروش داشته است.

«فخوز»: شرکت فولاد خوزستان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش فخوز در بهمن ماه بیش از دو هزار و ۶۲۶میلیارد تومان فروش داشته است.

«ولشرق»: شرکت لیزینگ ایران و شرق، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش ولشرق در بهمن ماه بیش از چهار میلیارد تومان فروش داشته است.

«زبینا»: شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش زبینا در بهمن ماه بیش از ۱۸میلیارد تومان فروش داشته است.

«بپیوند»: شرکت شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش بپیوند در بهمن ماه بیش از ۱۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«سدشت»: شرکت صنایع سیمان دشتستان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سدشت در بهمن ماه بیش از ۳۱میلیارد تومان فروش داشته است.

«لابسا»: شرکت آبسال، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش لابسا در بهمن ماه بیش از ۷۸میلیارد تومان فروش داشته است.

«ارفع»: شرکت آهن و فولاد ارفع، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش ارفع در بهمن ماه بیش از ۴۹۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«کاوه»: شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کاوه در بهمن ماه بیش از هزار و ۸۴۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«بالبر»: شرکت کابل البرز، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش بالبر در بهمن ماه بیش از هزار میلیارد تومان فروش داشته است.

«فولاد»: شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش فولاد در بهمن ماه بیش از هشت هزار و ۳۶۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«آریا»: شرکت پلیمر اریا ساسول، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش آریا در بهمن ماه بیش از هزار و ۸۵۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«زمگسا»: شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش زمگسا در بهمن ماه بیش از ۱۹میلیارد تومان فروش داشته است.

«تکمبا»: شرکت کمباین سازی ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش تکمبا در بهمن ماه بیش از ۴۲میلیارد تومان فروش داشته است.

«دکیمی»: شرکت صنعتی کیمی‌دارو، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش دکیمی در بهمن ماه بیش از ۲۰میلیارد تومان فروش داشته است.

«کساپا»: شرکت سایپا شیشه، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کساپا در بهمن ماه بیش از ۱۴میلیارد تومان فروش داشته است.

«لخزر»: شرکت صنعتی پارس خزر، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش لخزر در بهمن ماه بیش از ۱۳۴میلیارد تومان فروش داشته است.

«لسرما»: شرکت صنایع سرما آفرین ایران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش لسرما در بهمن ماه بیش از ۲۶میلیارد تومان فروش داشته است.

«ساراب»: شرکت سیمان داراب، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش ساراب در بهمن ماه بیش از ۳۲میلیارد تومان فروش داشته است.

«سغرب»: شرکت صنایع سیمان غرب، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش سغرب در بهمن ماه بیش از ۲۵میلیارد تومان فروش داشته است.

«بموتو»: شرکت موتوژن، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش بموتو در بهمن ماه بیش از ۱۸۴میلیارد تومان فروش داشته است.

«گکوثر»: شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش گکوثر در بهمن ماه بیش از چهار میلیارد تومان فروش داشته است.

«سفار»: شرکت سیمان فارس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش  سفار در بهمن ماه بیش از ۱۴میلیارد تومان فروش داشته است.

«سکرد»: شرکت سیمان کردستان، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش  سفار در بهمن ماه بیش از ۱۱میلیارد تومان فروش داشته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر