آگهی ابلاغ رای مرکز اورژانس تهران

آگهی ابلاغ رای مرکز اورژانس تهران
شناسه آگهی 1457826
شماره میم الف 4591

مرکز اورژانس تهران

آگهی ابلاغ رای

در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله  ابلاغ میگردد:

  1. جناب آقای روح الله بنایی قهرودی فرزند عباس به شماره ملی 4911281431 طبق رای قابل پژوهش به شماره 0110281028401000801 مورخ 1401/09/27
  2. جناب آقای حمید میهن پرست فرزند قربان به شماره ملی 4219941487 طبق رای قابل پژوهش به شماره 0110281028401000901 مورخ 1401/09/27

نظر به اینکه پرونده اتهامی شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مرکز اورژانس تهران مورد بررسی قرار گرفته است و طی آرای صادره به شرح فوق الذکر، محکوم به اخراج از دستگاه متبوع گردیده اید لازم است، جهت رویت رای مذکور ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد قرنی کوچه دهخدا غربی نبش ایرانشهر پلاک 58 طبقه سوم ، دفتر هیات مراجعه نمائید.

بدیهی است پس از انقضاء مدت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و برابر مقررات مربوطه اقدام میگردد.

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

مرکز اورژانس تهران

ارسال نظر
ارسال نظر