فاصله بین تولید و مصرف در دوران پیک ۱۲ هزار مگاوات است. (منبع)

ارسال نظر